Am astudio gradd Nyrsio drwy’r Gymraeg ?

Fel rhan o’m cwrs Nyrsio ym Mhrifysgol Bangor dwi’n mynd ar leoliadau clinigol er mwyn magu profiad a dealltwriaeth lawn o’r proffesiwn. Yng Nghymru, mae llawer o gleifion yn hoff o gyfathrebu drwy eu mamiaith ac mae’n bleser gen i felly fel myfyrwraig nyrsio fy mod i yn darparu gofal i gleifion gan roi ffocws ar anghenion penodol y claf a hynny drwy siarad yn y Gymraeg. Mae iaith a diwylliant yn rhan annatod o berson, ac i rai sydd yn sâl ac yn fregus, mae’n fodd i ni fynegi ein hunain yn effeithiol ac uniaethu ag eraill.

Newydd orffen shifft nos....amser gwely!!!!
Newydd orffen shifft nos…amser gwely!!!!
Iaith ar waith, hybu'r Gymraeg yn y gweithle. 
Iaith ar waith, hybu’r Gymraeg yn y gweithle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwi’n mwynhau fy nghwrs ac yn enwedig y lleoliadau clinigol achos fy mod yn cyd-weithio gyda staff gofal iechyd i wella gofal ein cleifion. Mae’r radd Baglor Nyrsio yn addas i mi gan fy mod yn mynd i barhau fy ngyrfa i weithio gyda phobl o bob oedran. Mae proffesiwn nyrsio yn cynnig ystod o yrfaoedd diddorol a buddiol mewn gofal iechyd i helpu cleifion yn ein gofal ni.

Beth am ymgeisio am ysgoloriaeth i astudio cwrs drwy’r Gymraeg fel y gwnes i? Mae hysbysfyrddau Cymraeg yn help mawr i mi weld yn gyfredol beth sydd ar gael ac i fanteisio ar gyfleoedd i ddysgu drwy’r Gymraeg. Mantais enfawr ar gyfer y dyfodol ac ar gyfer ein gyrfaoedd yn enwedig wrth ddelio gyda phobl.

20160427_092253Iaith Gwaith