Astudio Gwyddoniaeth yn y Gymraeg Rhan 1

Astudio Gwyddoniaeth yn y Gymraeg – haws dim anoddach!!

Dwi’n astudio Cemeg ym Mhrifysgol Bangor ac yn gwneud rhan o hyn drwy gyfrwng y Gymraeg. Pan dwi’n dweud hyn wrth bobl maent yn edrych arna i fel fy mod i yn estron! Pam wyt ti eisiau astudio pwnc gwyddonol yn y Gymraeg?? Mae Cemeg yn anoddach yn Gymraeg dydi?? Does dim pwynt astudio pwnc gwyddonol ar lefel gradd yn Gymraeg does dim swyddi i’w cael! Dwi wedi cael llond fy mol o’r sylwadau yma ac eisiau gwneud yn glir bod y rhain ddim yn wir!

Yn fy marn i mae astudio Cemeg yn ddwyieithog yn haws nag astudio yn Saesneg. I esbonio hyn dwi wedi llunio atebion i rai o’r cwestiynau mae pobl yn gofyn i mi bob diwrnod:

Cwestiwn : Oes pwrpas i astudio Gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg? Pam?

Ateb : OES!!! Gan mai Cymraeg yw fy iaith gyntaf dwi’n gallu gweithio a dysgu yn well drwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi’n credu bod y ffaith fy mod yn cael astudio rhan o fy nghwrs yn Gymraeg yn golygu fy mod yn cael marciau uwch na fyswn i os fyswn i yn astudio yn Saesneg. Does dim anfanteision i astudio yn Gymraeg dim ond manteision!

lab

Cwestiwn : Dydy o ddim yn cau drysau ac atal myfyrwyr wrth geisio am swyddi?

Ateb : Na! Pam fysai gallu deall pwnc mewn dwy iaith yn eich atal chi rhag cael swydd? Mae gallu deall pwnc yn ddwyieithog yn golygu eich bod chi’n deall y pwnc dim jest wedi dysgu’r llyfrau fel parot. Os ydw i’n trio am swyddi yng Nghymru bydd gallu dweud eich bod wedi astudio yn Gymraeg / dwyieithog o fantais fawr oherwydd bydd yn dangos bod eich gallu yn y Gymraeg o safon uchel. Mae gallu siarad Cymraeg a gweithio yn Gymraeg yn bwysig iawn yng Nghymru gan mai dyma mae’r cyflogwyr ei eisiau. Dwi eisiau mynd ymlaen i ddysgu Cemeg / Gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgol uwchradd yng Nghymru. Mae’r ffaith fy mod wedi astudio yn Gymraeg yn help mawr i mi oherwydd mi fydd angen imi ddefnyddio termau gwyddonol Cymraeg i ddysgu a bydd hyn yn haws gan y byddai wedi arfer eu defnyddio trwy fy nghyfnod yn y Brifysgol. Mae mor bwysig bod pawb sy’n gallu’r Gymraeg yn cael y cyfle i astudio yn eu hiaith gyntaf.

Cwestiwn : Beth fydd pwrpas dysgu’r termau Cymraeg gwyddonol?

Ateb : Er mwyn sicrhau dyfodol yr iaith Gymraeg mae’n bwysig bod geiriau newydd yn cael eu hychwanegu i’r geiriadur yn enwedig geirfa wyddonol. Mae Gwyddoniaeth yn bwnc sy’n cael ei ddiweddaru bob diwrnod ac mae’r bwysig bod hen iaith fel y Gymraeg yn cadw fyny gyda’r eirfa newydd er mwyn gallu bod yn iaith fodern. Hefyd, mae dysgu’r termau yn Gymraeg yn eich helpu chi i ddeall beth sydd yn cael ei esbonio yn well gan fod rhai geiriau Cymraeg yn fwy disgrifiadol na geiriau Saesneg.

lab1

Cwestiwn : Beth yw’r manteision i chdi am astudio Cemeg / Gwyddoniaeth yn Gymraeg?

Ateb : Yn ogystal â bob dim sydd wedi cael ei restru uchod dwi’n cael ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Roeddwn yn ffodus i gael yr ysgoloriaeth cymhelliant gan y Coleg sy’n golygu fy mod yn cael £1,500 dros gyfnod o dair blynedd, cael gwneud y dystysgrif sgiliau iaith a mynd ar brofiad gwaith wedi ei drefnu gan y coleg am bythefnos. Dwi hefyd yn cael £250 y flwyddyn gan Brifysgol Bangor am astudio rhan o fy nghwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r pres o fudd mawr iawn i brynu llyfrau ac yn fwy na dim bwyd! Mae’r dystysgrif sgiliau iaith wedi helpu i wella fy sgiliau Cymraeg ac wedi rhoi hyder i mi i wneud cyflwyniad llafar. Roedd cael gwneud profiad gwaith yn brofiad gwych.

Byddaf yn cyhoeddi RHAN 2 o fy mlog wythnos nesaf am astudio Gwyddoniaeth trwy’r Gymraeg!