Buddion addysg Gymraeg

Dyma ni, mae paratoadau ar gyfer y Nadolig wedi hen ddechrau, ac rydym yn dechrau agosáu at derfyn ein hamser fel llysgenhadon i’r Coleg Cymraeg. Ers dechrau’r swydd, mae’r cyfle i amlygu arwyddocâd addysg Gymraeg mewn sawl gosodiad amrywiol wedi bod yn brofiad hynod werthfawr.

Efallai ei bod hi’n rhan o’r broses o aeddfedu, neu o bosib ei fod yn ganlyniad o’r ymosodiadau parhaus mae’r iaith yn ei dioddef yn y cyfryngau torfol, ond mae fy ngwladgarwch a chydnabyddiaeth o bwysigrwydd y Gymraeg wedi cynyddu’n sylweddol ers dechrau fy nghyfnod yn astudio yn y brifysgol.

Felly, credaf ei bod hi’n briodol i gyfeirio’n fras am y manteision sy’n deillio o astudio yn y Gymraeg. Nid pregeth, neu orfodaeth yw hyn, onid mewnwelediad gan fyfyriwr sy’n derbyn addysg trwy’r Gymraeg ac yn y Saesneg.

Yn wir, mae fy nghwrs – newyddiaduraeth a chyfathrebu –  yn un difyr iawn sy’n cwmpasu sawl pwnc treiddiol, ac mae’r gallu i ddysgu a magu hyder mewn pynciau newydd wedi bod yn brofiad defnyddiol iawn. Er fy mod yn gwerthfawrogi, ac wedi mwynhau’r hyblygrwydd a’r rhyddid o dderbyn addysg trwy’r Saesneg ynghyd a fy mamiaith, credaf fod y ddarpariaeth Gymraeg yn ychydig yn well am y rhesymau isod.

1)            Addysg arbenigol

Yn naturiol, wrth ystyried y cynifer o bobl sy’n medru’r Gymraeg, mae yna llai ohonom wrth gymharu â’r Saesneg. Golyga hyn fod yr addysg yn fwy arbenigol, mae modd meithrin perthnasau mwy personol a cynhyrchiol gyda’r staff academaidd. Yn ogystal, fel un sydd wedi derbyn addysg cyfrwng Cymraeg trwy gydol fy mywyd, mae ymgymryd ag asesiadau a thasgau yn fwy naturiol trwy’r Gymraeg.

2)            Profiadau newydd

O ganlyniad i’r ddarpariaeth Gymraeg, rwyf wedi derbyn rhagor o brofiadau yn y Gymraeg wrth gymharu â myfyrwyr uniaith Saesneg. Rwyf wedi  bod yn ffodus i fod ar nifer o ymweliadau, ynghyd a magu sgiliau mwy ymarferol, yn ogystal ag asesiadau mwy rhyngweithiol.

3)            Y cyfleodd

Credaf fod rhagor o gyfleodd yn cael eu cynnig trwy’r Gymraeg, nid o reidrwydd cyfleodd o fewn y Brifysgol, ond cyfleodd allgyrsiol, lle mae modd datblygu sgiliau trosglwyddadwy, ac ennill rhagor o brofiad. I unrhyw un sy’n ystyried addysg Gymraeg neu beidio, mae yn sicr yn agor nifer o ddrysau.

Gobeithiaf fod y blog wedi cynnig mewnwelediad defnyddiol o’r buddion sy’n deillio o astudio yn rhannol, neu yn gyfan gwbl yn y Gymraeg. Manteisiwch ar bob cyfle!