Bronwen Anderson

Enw llawn: Bronwen Tessa Nia Anderson

Dod yn wreiddiol: Caerdydd

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Prifysgol: Prifysgol Abertawe

Blwyddyn: Ail flwyddyn

Cwrs prifysgol: Y Gyfraith

Pam dewis astudior pwnc gradd:

Fel plentyn roeddwn i wrth fy modd yn dadlau ac wastad yn hyderus mai fi oedd yn gywir; un dydd pan oeddwn i’n cweryla gyda fy chwaer, fe wnaeth fy nhad awgrymu y byddwn i’n gyfreithiwr gwych. Er hynny, ni wnes i sylweddoli gymaint roeddwn i’n mwynhau’r gyfraith tan ‘roeddwn i ar brofiad gwaith yn ystod y chweched yn arsylwi ar gyfreithwyr yn ei swyddfeydd a bargyfreithwyr yn y llysoedd. Ar ôl hynny roeddwn i’n benderfynol o fod yn fargyfreithiwr a’r cam cyntaf i gyflawni hyn yw astudio’r gyfraith fel pwnc gradd.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Rydw i’n hynod falch o fod yn Gymraes ac yn caru’r iaith Gymraeg a phan roeddwn i’n ymgeisio i fynd i’r Brifysgol roeddwn i’n benderfynol fy mod eisiau astudio yn y Gymraeg, gan fy mod i’n teimlo’n fwy cyfforddus a hyderus yn ei ddefnyddio. Hefyd rydw i’n ymwybodol bod angen hybu’r iaith er mwyn sicrhau ei dyfodol ac mae’n bleser i gyfrannu at hynny.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg:

Mae’r seminarau cyfrwng Cymraeg wedi bod o fudd i mi oherwydd mae’r grwpiau yn llawer llai na’r seminarau Saesneg. Maent yn galluogi mwy o amser a chyfle i drafod y cwestiynau a derbyn cymorth. Gwnaeth hyn i fi deimlo’n fwy hyderus i rannu fy marn a chynnig syniadau a dadleuon gwrthrychol. Yn ogystal wrth astudio’r cwrs yn rhannol drwy’r Gymraeg mae’n rhoi cyfle i chi gwrdd â myfyrwyr Cymreig eraill a gwneud ffrindiau gyda nhw gan ehangu eich cylch ffrindiau. Ymunais a’r Gymdeithas Gymraeg drwy’r ffrindiau wnes i wneud wrth astudio fy nghwrs.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg…

Paid â phoeni! Mae astudio trwy’r Gymraeg yn hynod o fanteisiol ac mae’r Coleg Cymraeg yna i’ch helpu.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig):

Anfantais fawr pan rydych chi’n fyfyriwr yw’r prinder arian, felly mae cymorth ariannol ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg yn amhrisiadwy. Yn ogystal mae’r ysgoloriaeth yn cynnig llawer o gyfleoedd gwerthfawr megis y Dystysgrif Sgiliau Iaith a phrofiad gwaith wedi ei drefnu i chi.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad:

Ymgeisiais am rôl llysgennad er mwyn cael profiad newydd a datblygu sgiliau hanfodol. Yn ogystal hoffwn i hybu’r iaith Gymraeg ac astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hefyd yn gyfle da i roi rhywbeth nol i’r Coleg Cymraeg fel arwydd o werthfawrogiad am yr holl gefnogaeth a chymorth.

Beth da chin fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru):

Heblaw am fod yn agos i fy nghartref a theulu, y peth rydw i’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol yng Nghymru yw’r cyfle i siarad yr iaith Gymraeg a chymdeithasu gyda myfyrwyr Cymraeg eraill yn enwedig yn y Gymdeithas Gymraeg.

Diddordebau hamdden: Treulio amser gyda fy nghariad a fy ffrindiau, gwneud yoga, chwarae pêl rwyd a mynd am dro ar draethau’r Gwŷr gyda’r ci.

Hoff bethau: Darllen llyfrau rhamant wrth yfed cwpan o siocled poeth, siopa ar lein, treulio amser gyda fy chwaer fach a chefnogi Cymru yn y rygbi.

Cas bethau: Bod yn hwyr i bethau a gweld pry cop!

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Hansh

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!:

Fy hoff liw yw pinc, fy hoff rif yw 13 ac ar ôl i fi raddio o’r Brifysgol rydw i’n mynd i brynu ci bach Corgi fel anrheg i fy hun.