Cara Rogers

Enw llawn: Cara Mair Rogers

Dod yn wreiddiol: Caerfyrddin

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Bro Myrddin

Prifysgol: Prifysgol Aberystwyth

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Daearyddiaeth

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Mae Daearyddiaeth yn bwnc diddorol. Mae ganddo lawer o agweddau megis ffactorau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Mae hefyd yn bwnc pwysig, gan ei fod yn hanfodol i ddysgu a deall y Byd sy’n newid a datblygu’n barhaus.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Gan fy mod wedi cael fy nysgu yn Gymraeg er ysgol feithrin, roedd yn gam naturiol i mi barhau i astudio yn Gymraeg. Yn y gorffennol, mae’r iaith wedi agor llawer o ddrysau a chyfleoedd i mi, ac rwy yn siŵr bydd hynny yn parhau.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg: Peth da am astudio trwy’r Gymraeg yw bod y dosbarthiadau yn llai. Mae hyn yn golygu byddwch yn dod i adnabod y darlithwyr yn well, ac yn fwy hyderus i ofyn ac ateb cwestiynau.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg… Nid does rhaid poeni o gwbl!! Mae digon o gymorth ar gael. Wrth astudio’r pwnc trwy’r gymraeg, rydyn yn dod i adnabod eich darlithwyr Cymraeg yn well, ac yn gallu siarad gyda nhw os oes unrhyw broblem.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig) Wrth gwrs! Mae astudio drwy’r gymraeg yn grêt! Mae’n agor llawer o ddrysau. Ac mae derbyn arian yn fonws neis hefyd!

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Ymgeisiais i fod yn llysgennad oherwydd roeddwn yn ddiolchgar o beth mae’r coleg wedi ei wneud i mi. Mae hefyd yn beth da i gyfoethogi eich CV. Rwyf yn edrych ymlaen at weithio gydag eraill, dod i gwrdd â phobl newydd ac i  ysbrydoli eraill i ddilyn fy esiampl.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru) Rwyf yn hoff iawn o’r gymuned agos sydd yma yn Aberystwyth. Mae UMCA (Undeb myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth) yn trefnu llawer o weithgareddau eang fel chwaraeon, tripiau a chyfleoedd i gymdeithasu. Mae hefyd cyfleoedd i gymdeithasu gydag undebau Cymraeg colegau eraill dros Gymru. Wrth fyw mewn llety Cymraeg, teimlaf fod y gymuned yn agos iawn ac rwyf wedi dod i nabod llawer o bobl newydd.

Diddordebau hamdden: Canu mewn corau, cerdded, chwarae’r piano a chymdeithasu.

Hoff bethau: Fy nghi (Neli), bwyd a Siarad.

Cas bethau: Madarch, bod yn hwyr i bethau a dechrau traethodau!

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: 35 Diwrnod a Gwaith Cartref (methu dewis or ddau)

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!: Rwy’n hoffi bwyd anghyffredin er enghraifft malwod y môr a olives ond casáu bwydydd cyffredin fel pys, shepherds Pie a thato mash.