Cathrin Nia Jones

Enw llawn: Cathrin Jones

Dod yn wreiddiol: Pencader

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Dyffryn Teifi/ Bro Teifi

Prifysgol: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Busnes a Rheolaeth

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Gan fod yr iaith Gymraeg yn iaith naturiol i mi roedd hi’n gam naturiol imi i astudio rhan o’r cwrs yn y Gymraeg. Mae siarad a dysgu yn y Gymraeg yn rhywbeth rwyf llawer mwy hyderus yn ei wneud hefyd, i gymharu ag astudio’r cwrs yn y Saesneg.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Mae gwneud y gwaith a dysgu’r gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg yn rhywbeth sydd yn dod yn haws imi gan ei fod yn rhywbeth sydd yn dod yn naturiol imi. Roedd hyn yn golygu fod gwneud rhan o’r cwrs yn y Gymraeg yn gam hollol naturiol.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg: Mae maint y grwpiau sydd yn y darlithoedd a seminarau Cymraeg yn llai ac mae bod mewn dosbarth llawn Cymry Cymraeg yn fwy cartrefol i gymharu â’r ochr Saesneg.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg… Nid oes angen poeni o gwbl am astudio trwy’r Gymraeg gan fod cymorth yna os oes angen. Mae’n haws i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych gan fod y grwpiau yn llai o faint.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig) Byddwn yn bendant. Mae gallu astudio yn y Gymraeg yn gyfle ardderchog, heb sôn am dderbyn ysgoloriaeth am wneud hyn, mae’r cymorth ariannol yma o fudd mawr. Mae bywyd yn y brifysgol yn gallu bod yn ddrud sydd yn golygu fod cael yr arian ychwanegol yma o fudd mawr.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Y peth rwy’n edrych ymlaen ato fwyaf yw gallu dangos i ddarpar fyfyrwyr fod digon o gyfleoedd allan yna i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ac i gyfarfod eraill sy’n awyddus i astudio trwy’r Gymraeg a hefyd annog mwy o bobl i wneud hyn.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru) Un o’r prif bethau rwy’n mwynhau am y brifysgol yw gallu bod yn rhan o’r GymGym (Cymdeithas Gymraeg) yng Nghaerdydd ac yn dod i adnabod pobl o wahanol brifysgolion sydd yng Nghaerdydd yn ogystal â bod yn Aelod o gôr y Waun Ddyfal.

Diddordebau hamdden: Rwy’n Aelod o’r Clwb Ffermwyr Ifanc sef clwb Llanllwni yn Sir Gaerfyrddin ac yn cael nifer o wahanol gyfleoedd o fewn y clwb, ac o fewn y Sir.

Hoff bethau: Siopa, Canu, Cymdeithasu a Chinio Dydd Sul.

Cas bethau: Llygod mawr

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Unrhyw beth Cymraeg i fod yn onest- yn enwedig dramâu Cymraeg e.e. Gwaith/Cartref, Parch, 35 Diwrnod, Bang ac erbyn hyn Un Bore Mercher.

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!: Fe wnes i gwblhau Dug Caeredin Arian ac Efydd tra yn yr ysgol.