Chelsie Walters

Enw llawn: Chelsie Walters

Dod yn wreiddiol: Y Tymbl

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Maes y Gwendraeth

Prifysgol: Caerdydd

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Meddygaeth

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Mae’r cyfle i wella lles emosiynol a chorfforol claf wrth gael fy herio yn ddeallusol trwy astudio meddygaeth yn fy nghyffroi. Rwyf eisoes wedi cael diddordeb yn y gwyddorau ac rwy’n hoff o gwrdd â phobl newydd, mae’r cwrs Meddygaeth yn cynnig y ddwy agwedd yma a dysgu gydol-oes.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Rwyf am ddatblygu fy ngallu i siarad Cymraeg ar lefel broffesiynol gan fy mod yn teimlo ei bod yn angenrheidiol i gael meddygon sy’n medru siarad Cymraeg yng Nghymru. Mae siarad gyda chleifion bregus yn eu hiaith gyntaf yn eu galluogi nhw i deimlo’n fwy cyffyrddus ac yn fwy parod i drafod. Mae cael y cyfle i drafod elfennau dwys a chymhleth o’r cwrs yn y Gymraeg hefyd yn fantais i mi.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg: Rydym yn ddosbarth llai o ranm nifer ac felly mae cyfle i holi cwestiynau’n amlach sydd wrth gwrs yn fantais. Mae gweithio yn grwpiau gyda siaradwyr Cymraeg eraill yn gwneud i mi deimlo’n fwy cyfforddus ac mae defnyddio termau arbenigol yn baratoad ar gyfer defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg…Roeddwn i’n pryderu am ddiffyg adnoddau, ond mae cymaint o gymorth ar gael gan y Coleg Cymraeg, ac mae’r tiwtoriaid yn hynod o gefnogol, felly does dim angen poeni.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig) Byddaf, ewch amdani! Mae’r Coleg yn cynnig gymaint o gyfleoedd a phrofiadau gwahanol i fyfyrwyr gan gynnwys profiad gwaith a Thystysgrif Sgiliau Iaith. Mae parhau gydag addysg ddwy-iaethog yn agor cymaint o ddrysau ar gyfer y dyfodol.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad:

Ymgeisiais i fod yn llysgennad er mwyn helpu hysbysebu’r cyfle i astudio yn y Gymraeg yn y brifysgol. Rwyf am hyrwyddo pwysigrwydd yr iaith ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr i gwrdd â disgyblion i drafod fy mhrofiadau yn ysgolion, ffeiriau UCAS a’r Eisteddfod.

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru)

Rwy’n mwynhau’r elfen gymdeithasol o fywyd prifysgol yn fawr! Rwy’n aelod o nifer o gymdeithasau gwahanol ac yn mwynhau cwrdd â phobl newydd. Mae’r cwrs yn un heriol, er yn hynod o ddiddorol a chyffrous. Teimlaf yn hollol ymgartrefol yma yng Nghaerdydd, credaf fod aros yng Nghymru a chael defnyddio’r iaith Gymraeg yn rhan fawr o hyn.

Diddordebau hamdden: ‘Kayako’, dawnsio a bwyta

Hoff bethau: Siocled, siopa a chymdeithasu

Cas bethau: Sŵn polystyrene a codi’n gynnar yn y bore

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Doctoriaid Yfory