Dylan James

Enw llawn: Dylan Ian James

Dod yn wreiddiol: Prengwyn, Llandysul

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Dyffryn Teifi

Prifysgol: Aberystwyth

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Drama ac Astudiaethau Theatr gydag Addysg

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Dewisais y cwrs oherwydd ar ôl i mi raddio rwyf am fynd i mewn i’r maes o ddysgu Drama, felly roedd y cwrs ei hun yn amlwg yn apelio’n fawr. Mae’n hefyd yn gwrs sydd llawn cyfleoedd ac wedi fy nysgu am yrfaoedd eraill tu allan i’r byd addysg.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Roedd astudio yn y Gymraeg yn gam hanfodol i mi wrth benderfynu ar ba brifysgol i fynychu. Derbyniais fy holl addysg yn y Gymraeg yn yr ysgol ac felly roeddwn am barhau i astudio cwrs yn fy iaith gyntaf ond hefyd i fanteisio ar fy ngallu i siarad Cymraeg.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg: Rwyf yn astudio’r mwyafrif o’m cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn sicr mae nifer o fanteision o wneud hyn. Mae’r niferoedd sy’n astudio fy nghwrs yn gymharol fach felly mae modd adnabod darlithwyr yn well, ond hefyd mae modd cael mwy o gymorth un i un. Mae ‘na gymorth ar gael tu allan i’r darlithoedd hefyd gan fod modd cael tiwtoriaid personol Cymraeg – sydd yn fuddiol iawn os oes problemau’n codi.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg… Peidiwch a phoeni! Ym Mhrifysgol Aberystwyth mae digon o gymorth ar gael i fyfyrwyr Cymraeg! Mae’r darlithwyr bob tro’n barod i’ch helpu ac yn barod i gynorthwyo gydag unrhyw broblemau. Mae awyrgylch cynnes a chartrefol yn Aberystwyth, mi fyddwn yn annog darpar myfyrwyr i fynychu diwrnod agored er mwyn cael ymdeimlad o fywyd prifysgol, ond hefyd i ofyn unryw gwestiynau os oes pryderon.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Yn syml, fe wnes i ymgeisio i fod yn llysgennad ar gyfer y Coleg Cymraeg er mwyn i mi allu rhannu fy mhrofiadau o fywyd prifysgol gyda darpar fyfyrwyr. Rwy’n berson sydd yn hoff o gymdeithasu gyda gwahanol fathau o bobl felly roeddwn yn awyddus i gwrdd â disgyblion sydd gydag unrhyw bryderon am fynychu’r brifysgol. Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi fy nghynorthwyo yn fawr drwy fy arwain y ffordd gywir o ddewis gradd yn y brifysgol, ond yn bwysicaf gradd oedd yn cael ei ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru) Y peth rwy’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol yng Nghymru yw pa mor agos yw Aberystwyth o’m cartref – mae’n gyfleus iawn pan mae eisiau mwy o bethau arnaf fel bwyd, arian, a gwneud y golch! Rwy’n dwlu ar y gymuned agos mae prifysgolion Cymru yn gynnig, ac yn hoff o’r ffaith bod modd cerdded i’r siop a gweld ffrindiau neu rhywun rwyf yn adnabod!

Diddordebau hamdden: Mynd allan gyda fy ffrindiau, mynd am ambell ‘i sbin yn fy nghar!

Hoff bethau: Actio, bwyta, gwrando ar gerddoriaeth a chysgu wrth gwrs!

Cas bethau: Llygod! A thomatos, ych!

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Y Llyfrgell, ANHYGOEL!

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!: Rwy’n gweithio’n agos iawn gyda’r Adran Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth ac rwyf yn cynrychioli’r gymdeithas Addysg fel y Swyddog Cymraeg –  rwy’n mwynhau bob eiliad! Rwyf hefyd yn gweithio mewn siop Pysgod a Sglodion yng Nghei Newydd, ac rwyf wedi gweithio yno ers 7 mlynedd ac yn joio mas draw!