Elain Rhys

Enw llawn: Elain Rhys Jones

Dod yn wreiddiol: Bodedern, Ynys Môn

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Uwchradd Bodedern

Prifysgol: Prifysgol Bangor

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Cerddoriaeth

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Dilyn cwrs gradd mewn Cerddoriaeth oedd yr opsiwn amlwg i mi ar gyfer y cam nesaf yn fy ngyrfa, a hynny oherwydd fy mod yn syml wedi byw cerddoriaeth ers yn blentyn. Roeddwn yn awyddus iawn i ymestyn fy ngallu yn y maes ac roedd yr amrywiaeth o fodiwlau oedd ar gael yn fy nghyffroi yn fawr iawn.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Roeddwn yn benderfynol o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd teimlais y buaswn i’n perfformio’n well wrth ysgrifennu traethodau a gwneud cyflwyniadau fel rhan o’m gradd yn fy mamiaith. Roedd hyn hefyd yn gam naturiol ar ôl dilyn cyrsiau Lefel A yn y Gymraeg ac mae’n agor sawl drws pan ddaw hi’n amser chwilio am swydd. Roeddwn hefyd yn ymwybodol o safon y darlithwyr cyfrwng Cymraeg ym Mangor ac roedd hynny hefyd yn fy nenu.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg: Braint yw cael astudio cwrs Cymraeg a theimlo’n gyfforddus yn defnyddio’r iaith ym mhob sefyllfa. Trwy ddilyn cwrs yn y Gymraeg rwy’n teimlo’n hyderus i ofyn cwestiwn a holi darlithwyr os oes problem yn codi. Rwy’n teimlo’n gartrefol yn fy narlithoedd ac yn teimlo fy mod yn deall y gwaith yn well yn y Gymraeg. Mae’r dosbarthiadau yn llai sy’n golygu fod gennych berthynas glos gyda’r darlithwyr a chyd-fyfyrwyr.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg… Does dim angen poeni o gwbl, mae’r ddarpariaeth yn gwbl wych wrth i’r darlithoedd, seminarau, tiwtoriaid personol a safle we ‘Blackboard’ fod ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Ewch amdani – mae digon o gymorth ariannol ac academaidd ar gael sy’n hwb enfawr ar gyfer myfyrwyr.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig) Yn sicr. Mae’r cymorth ariannol sydd ar gael yn hwb enfawr i fyfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn enwedig wrth brynu llyfrau a deunyddiau ar gyfer astudio. Dim ond darllen yr amodau a thelerau a llenwi ffurflen gais sydd angen – mae’n ffordd hawdd iawn o ennill arian. Rwy’n ffodus iawn o fod wedi derbyn y Prif Ysgoloriaeth a thrwy hyn yn edrych ymlaen at drefnu profiad gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg ac ymgeisio ar gyfer y Tystysgrif Sgiliau Iaith fydd yn edyrch yn dda iawn ar CV.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Fe wnes i ymgeisio am fod yn llysgennad oherwydd roeddwn yn awyddus iawn i gael cyfleoedd i gynghori darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau gofalus ynglyn â chyfrwng iaith eu cyrsiau. Roeddwn hefyd yn awyddus i hyrwyddo gwaith arbennig y Coleg a rhoi rhywbeth yn ôl i’r Coleg oherwydd fy mod yn ddiolchgar iawn o’r hwb ariannol rwyf wedi’i dderbyn ar gyfer f’astudiaethau. Fel llysgennad, rwy’n edrych ymlaen at gyfarfod pobl newydd ar hyd a lled Cymru a rhannu gwybodaeth am waith gwych y Coleg gan rannu fy syniadau am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru) Mae cael byw ac astudio mewn awyrgylch gartrefol yn amhrisiadwy. Mae pawb fel un teulu mawr sy’n ymfalchïo yn y Gymraeg ac mae’r cyfleoedd cymdeithasol yn wych.

Diddordebau hamdden: Cymdeithasu, cerdded a mynd i gyngherddau.

Hoff bethau: Tê p’nawn, canu’r delyn a’r piano a chanu mewn corau.

Cas bethau: Gwin coch a golchi llestri!

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Rownd a Rownd heb os!

Unrhyw wybodaeth ddiddordol arall amdanoch!: Treuliais bythefnos gorau fy mywyd yn gwirfoddoli ym Mhatagonia trwy fudiad yr Urdd ac mi fyswn i’n annog unrhyw un i fynd draw i’r Wladfa er mwyn gweld y Gymraeg a’n diwylliant yn ffynnu ym mhen draw’r byd.