Ffion Evans

Dod i’ch adnabod!

Enw llawn: Ffion Angharad Evans

Dod yn wreiddiol: Abertawe

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Prifysgol: Prifysgol Abertawe

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Biocemeg

Pam dewis astudio’r pwnc gradd:

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn Gwyddoniaeth ers blynyddoedd. Yn y dyfodol rwyf am weithio yn y maes ymchwil, o bosib yn ymchwilio i mewn i feddyginiaeth a thriniaethau newydd. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn ymchwilio i driniaethau newydd ar gyfer cancr, ac roedd pwnc gradd mewn Biocemeg yn rhoi’r gallu i mi i astudio’r agweddau yma, ac yn agor drysau i mi yn y maes yma yn y dyfodol.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg:

Ers i mi ddechrau yn yr ysgol rwyf wedi astudio pob pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. Fe wnes i bob pwnc TGAU a Lefel A trwy gyfrwng y Gymraeg ac felly roedd hi’n teimlo’n naturiol i mi i barhau i astudio drwy’r Gymraeg yn y brifysgol. Er hynny, rwy’n deall nid yw hyn yn wir i bawb, ond mae astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn fraint ac yn gallu agor drysau i chi yn y byd gwaith.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg:

Dim ond tri pherson sydd yn fy ngrŵp tiwtorial ac rydym ni i gyd erbyn hyn yn ffrindiau agos iawn. Mae bod yn rhan o grŵp tiwtorial llai yn rhoi’r cyfle i siarad efo’ch tiwtor yn fwy ac i ddatblygu perthynas agos. Hefyd, mae’r grwpiau yn ddarlithoedd a sesiynau labordy yn llai ac felly mae mwy o gyfle i ofyn cwestiynau ac i drafod.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg…

Peidiwch â phoeni! Mae astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn gyfle anhygoel. Er fy mod i wedi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ers blynyddoedd, rwy’n nabod pobl ar fy nghwrs sydd heb astudio trwy’r Gymraeg ers ysgol gynradd, ac mae’r cymorth sydd ar gael yn anhygoel beth bynnag yw safon eich Cymraeg.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig)

Ewch amdani! Mae derbyn ysgoloriaeth yn fraint. Fel rhan o’r ysgoloriaeth mae modd i chi gael Tystysgrif Sgiliau Iaith ac mae i chi cyfle i wneud profiad gwaith. Mae’r arian ychwanegol hefyd yn help mawr i brynu adnoddau tra eich bod yn y brifysgol.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad:

Wnes i ymgeisio i fod yn llysgennad er mwyn hyrwyddo astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Pan wnes i ddechrau gwneud fy nghais ar gyfer prifysgol doeddwn i ddim yn sylweddoli roedd modd i mi astudio fy mhwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. Rwyf am hyrwyddo bod astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn gyfle sydd ar gael mewn nifer o brifysgolion Cymru ac ar draws nifer o bynciau gwahanol. Felly, rwyf am annog pobl ifanc i wneud yr un penderfyniad a wnes i, ac i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru)

Cwrdd â phobl newydd o bob ben y byd a’r cyfle i wneud ffrindiau newydd. Hefyd mae’r teimlad cartrefol ym Mhrifysgol Abertawe yn wych, ac mae mynychu prifysgol yng Nghymru wedi caniatáu i mi i barhau i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg sydd yn bwysig i mi fel Cymraes.

Diddordebau hamdden:

Darllen, cymdeithasu gyda ffrindiau, mynd i’r sinema, coginio cacennau a’u haddurno, a mynd am dro gyda Pepper a Bailey (fy nghŵn).

Hoff bethau: Cerddoriaeth, bwyd melys (siocled!) ac ymlacio

Cas bethau: Pry Cop, gwenyn a gwenyn meirch (wasps!)

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Y Gwyll

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!:Rwyf wedi derbyn gradd 5 yn chwarae’r ffliwt a gradd 8 yn chwarae’r allweddell. Hefyd, rwyf yn ceisio dysgu fy hun sut i chwarae’r gitâr.