Gwenllian Owen

Enw llawn: Gwenllian Mair Owen

Dod yn wreiddiol: Llansadwrn, pentref bach yn Nyffryn Tywi

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Bro Dinefwr

Prifysgol: Caerdydd

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Y Gyfraith

Pam dewis astudio’r pwnc gradd:

Mae diddordeb mawr wedi bod gyda fi erioed mewn rhaglenni am y gyfraith fel “Suits” a “Law & Order”  ac ar ôl gwneud profiad gwaith gyda chwmni o gyfreithwyr ym mlwyddyn 12 roeddwn i’n gwybod mod i eisiau bod yn gyfreithwraig yn y dyfodol. Mae’r gyfraith yn effeithio ar bob rhan o’n bywydau ni ac mae’r cwrs yn rhoi llawer o sgiliau trosglwyddadwy i chi hefyd.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg:

Astudiais nifer o bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol, ac felly roedd e’n gam naturiol i barhau i astudio rhan o’m cwrs yn y Gymraeg yn y brifysgol. Rwy’n credu’n gryf bod e’n bwysig i ddefnyddio eich Cymraeg ac mae’r iaith yn gallu agor llawer mwy o ddrysau i chi. Mae bod yn ddwyieithog yn rhoi manteision aruthrol i chi wrth chwilio am waith enwedig mewn maes cystadleuol fel y gyfraith.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg:

Mae cael seminarau yn Gymraeg yn golygu bod y grwpiau yn llai ac rydw i’n cael seminarau gyda’r un bobl bob tro sy’n golygu mod i’n fwy cyfforddus yn datgan fy marn ac yn cynnig syniadau. Mae’r profiad dysgu yn fwy personol. Wrth astudio rhan o’r cwrs trwy’r Gymraeg teimlaf hefyd fod gennyf well dealltwriaeth o’r gyfraith oherwydd wrth fynd i ddarlithoedd Saesneg ac wedyn trafod eu cynnwys mewn seminarau Cymraeg, mae’n golygu mod i’n gallu adolygu’r gwaith yn drwyadl a deall y derminoleg yn y ddwy iaith.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg:

Peidiwch â phoeni! Er i mi astudio rhai pynciau drwy’r Gymraeg yn yr ysgol, dyw’r rhan fwyaf o’m teulu ddim yn siarad Cymraeg ac roeddwn i’n teimlo ychydig yn ansicr cyn dechrau, ond dydw i ddim yn difaru fy mhenderfyniad o gwbl! Mae’r cymorth a’r gefnogaeth academaidd wedi bod yn wych ac rwy wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd. Roeddwn i o dan yr argraff y byddai astudio rhan o’r cwrs trwy’r Gymraeg yn heriol ond rwy i wedi cael fy mhrofi yn anghywir. Mae’n braf iawn cael y cyfle i drafod pethau cymhleth drwy gyfrwng y Gymraeg mewn grŵp bach cyfeillgar – mae’n helpu fy nealltwriaeth o’r gyfraith ac yn ffordd ardderchog o godi fy hunan hyder.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig)

Heb amheuaeth, byddwn i’n annog pobl ifanc eraill i wneud cais ar gyfer ysgoloriaeth. Mae’r arian yn help mawr wrth astudio yn y brifysgol! Mae’n helpu prynu adnoddau dysgu a chyfrannu tuag at gostau byw. Ar ben hyn mae’r cyfle i wneud y Dystysgrif Sgiliau Iaith a’r profiad gwaith yn gyfleoedd ychwanegol fydd yn ddefnyddiol iawn wrth i fi chwilio am swydd yn y dyfodol.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad:

Mae’r Coleg Cymraeg wedi rhoi llawer o gefnogaeth i mi yn fy astudiaethau ac ymgeisiais i fod yn llysgennad er mwyn dangos fy ngwerthfawrogiad iddyn nhw. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at hyrwyddo gwaith y Coleg. Rwy arbennig o awyddus i annog pobl ifanc o deuluoedd di-gymraeg i beidio ag ofni dilyn cwrs yn Gymraeg achos bod y gefnogaeth sydd ar gael yn ardderchog. Rwy am iddynt fanteisio ar bob cyfle sydd ar gael iddynt!

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru)

Y peth gorau yw’r gallu i astudio yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg a chymdeithasu gyda myfyrwyr eraill o bob rhan o Gymru sydd gyda’r un diddordebau â fi. Rydw i wrth fy modd yn medru defnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd. O ran fy nghwrs, mae’n braf ac yn ddefnyddiol dysgu am bethau cyfreithiol sydd â ffocws Cymreig neu ystyried achosion o Gymru. Fyddai hynny ddim wedi bod yn bosib y tu allan i Gymru.

Diddordebau hamdden: Siopa, cymdeithasu gyda fy ffrindiau a theithio

Hoff bethau: Rygbi, yn enwedig George North, Cinio Dydd Sul, siocled poeth a fy ngwely

Cas bethau: Codi am ddarlith 9.00 y.b. ar fore Dydd Llun, glanhau a buchod coch cota

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Bang!  Pobol y Cwm!

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!: Teithiais i Fiji haf diwethaf a threulio 5 wythnos yn gwirfoddoli mewn ysgol yno. Roedd hi’n brofiad ffantastig!  Hefyd blwyddyn ddiwethaf enillais i gyflenwad blwyddyn o ‘chicken nuggets’ – rwy newydd eu gorffen!