Heledd Evans

Enw llawn: Heledd Non Evans

Dod yn wreiddiol: Bontnewydd ger Caernarfon

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Syr Hugh Owen

Prifysgol: Bangor

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Nyrsio Iechyd Meddwl

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Diddordeb mawr yn sut y gall iechyd meddwl cadarnhaol a negyddol chwarae rôl bwysig ym mywywdau pobl.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Y gallu i gyfathrebu a chynnig y cynnig rhyngweithiol yn enwedig mewn nyrsio yn hanfodol. Rhoi’r gallu i gleifion leisio eu pryderon yn eu iaith ddelfyrdol.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg: Cael y cyfle i astudio gwaith o’ch dewis yn yr iaith o’ch dewis. Be well na dysgu trwy eich iaith gyntaf??

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg…  EWCH AMDANI !!

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig) Ma arian yn brin pan yn mynychu prifysgol!! – Mae’r Coleg Cymraeg yn cynnig arian am wneud rhannau o’ch cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg sy’n waith naturiol i’r rheiny sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, felly pam ddim ymgeisio am ysgoloriaeth?

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Yn enwedig mewn nyrsio rwy’n credu fod gallu cynnig gofal drwy’r Gymraeg a Saesneg yn hanfodol. Ymgeisiais am y rôl i fod yn llysgennad gan fod gwella darpariaeth gofal dwyieithog yn uchelgais gen i.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru) Pa mor barchus yw pobl! Mae nifer iawn yn siarad Cymraeg o amgylch Prifysgol Bangor ac mae’r darpariaeth Gymraeg i’w chlodfori.

Diddordebau hamdden: Chwaraeon! – Hoci a Pheldroed

Hoff bethau: Chwaraeon!

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: C’mon Midffild / Rownd a Rownd