Manon-Wyn Williams

Enw llawn: Manon-Wyn Williams

Dod yn wreiddiol: Bangor

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Tryfan

Prifysgol: Prifysgol Bangor

Blwyddyn: Gyntaf

Cwrs prifysgol: Nyrsio Oedolion

Pam dewis astudior pwnc gradd: Hanes gan fy modryb o’i straeon a’i phrofiadau nyrsio ysbrydolodd i mi ddilyn yn yr un llwybr a hi. Pan oeddwn yn astudio yn y chweched cefais brofiad ar ward glinigol yn fy ysbyty lleol. Gwelais yr effaith gadarnhaol mae’r proffesiwn yn ei gael ar bobl eraill felly roeddwn yn gwybod dyma oedd y llwybr gyrfa i mi. Yn ogystal, roeddwn yn mwynhau cydweithio gyda’r staff a chyfathrebu gyda’r cleifion.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Rwyf wedi tyfu i fyny yn derbyn fy addysg gynradd ac uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg felly rwy’n teimlo’n fwy hyderus yn dysgu a gweithio yn fy mamiaith. Mae’n gysur i mi allu parhau i ddefnyddio’r iaith wrth siarad â chleifion ar leoliadau clinigol oherwydd yr effaith bositif arnyn nhw. Hefyd mae cael tiwtor personol Cymraeg yn gymorth mawr i mi yn y Brifysgol oherwydd mae’n rhywbeth llawer iawn fwy naturiol i mi ofyn am gymorth yn y Gymraeg.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg: Y seminarau Cymraeg yw’r peth gorau am ei fod yn hynod o fanteisiol i mi, mae’n fy ngalluogi i ofyn cwestiwn yn Gymraeg am ddarn o waith, mewn dosbarth llai.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg… Yn bendant -peidiwch â phoeni dim! Roeddwn yn poeni cyn i mi ddod i’r brifysgol fy mod i am weld hi’n anodd gwneud rhai modiwlau yn Gymraeg gan fod y darlithoedd i gyd am fod yn Saesneg, ond dydy hyn heb fod yn broblem o gwbl. Mae staff y brifysgol a’r Coleg Cymraeg yn hynod o gefnogol gyda chyfieithu ayyb.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig): Buaswn yn annog unrhyw un i ymgeisio am ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg oherwydd mae’r gallu i astudio gradd drwy’r Gymraeg, a hefyd y cymorth ariannol, yn rhywbeth gwych! Dwi’n ffodus iawn o fod wedi ennill Ysgoloriaeth Cymhelliant sydd wedi bod yn fuddiol iawn i mi fel myfyriwr.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chin edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Ymgeisiais i fod yn Llysgennad oherwydd fy mod wedi derbyn ysgoloriaeth, teimlaf fy mod yn gallu dweud wrth fyfyrwyr eraill y budd sydd yn dod ohono a hefyd hybu iddynt hwythau ymgeisio. Rwyf eisiau rhannu fy mhrofiad cadarnhaol o astudio drwy’r Gymraeg gyda myfyrwyr sydd yn poeni am y peth. Mae dysgu a gweithio mewn dwy iaith yn rhywbeth manteisiol iawn mewn byd gwaith felly mae’r cymhwyster ychwanegol y Dystysgrif Sgiliau Iaith yn rhywbeth defnyddiol iawn.

Beth da chin fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Cymdeithasu gyda fy ffrindiau a gwneud ffrindiau newydd yma. Hefyd astudio cwrs gradd drwy’r Gymraeg dwi wedi bod eisiau gwneud ers blynyddoedd gan fy mod â diddordeb mawr ynddo.

Diddordebau hamdden: Cymdeithasu gyda fy ffrindiau a gwylio chwaraeon

Hoff bethau: Meg (fy nghi), mynd ar wyliau a ‘trainers’

Cas bethau: Pry cop, tomatos a physgod

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Ward Plant, C’mon Midffîld

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!: Enillais Wobr Sion Hardy tra yn y chweched dosbarth am fy ngwaith caled yn gwirfoddoli  dros y ddwy flynedd. Roedd yn bleser ennill Gwobr er cof serchog amdano a dwi’n falch iawn!