Nest Jenkins

Enw llawn: Nest Jenkins

Dod yn wreiddiol: Lledrod ger Aberystwyth

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Bro Pedr

Prifysgol: Caerdydd

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Y Gyfraith a’r Gymraeg

Pam dewis astudio’r pwnc gradd:

Mae’n gyfuniad diddorol sy’n fy mharatoi at amryw o bosibiliadau gyrfaol. Ro’n i wrth fy modd â Chymraeg yn yr ysgol felly roedd gwneud rhai modiwlau yn y brifysgol yn gam naturiol. O ran y Gyfraith, teimlwn yn barod am yr her o astudio pwnc hollol newydd ond pwnc sydd mor berthnasol i bob un ohonom.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg:

Rwy’n meddwl, cymdeithasu a phob dim arall trwy’r Gymraeg felly gwyddwn na fyddai gradd mewn unrhyw iaith arall yn addas ar fy nghyfer.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg:

Y peth gorau yw’r berthynas agos a gawn gyda’r tiwtoriaid. Caniata hyn i mi ofyn neu drafod problemau’n haws gan deimlo’n fwy cyfforddus yn y seminarau.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg…

Does dim angen poeni o gwbwl! Heb sôn am y posibiliad o ennill ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg am wneud hyn, byddwch yn datblygu sgiliau hollol unigryw trwy’r ddarpariaeth. Tra’n astudio, bydden i’n argymell cadw cofnod o dermau perthnasol mewn un man fel nad oes rhaid chwilota am eirfa yn aml.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig)

Heb os – mae bywyd myfyriwr yn gostus! Defnyddiwch y Chwilotydd Cyrsiau ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i weld a ydych yn gymwys am unrhyw un o’r ysgoloriaethau ac ewch amdani.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad:

Rwy’n ddyledus iawn am y cymorth ariannol a dderbyniaf ac yn adnabod cymaint sy’n elwa hefyd. Fel llysgennad, hoffwn barhau â gwaith da y Coleg trwy farchnata’r cyfleoedd posib i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru)

Efallai’n ateb anghywir, ond y bywyd cymdeithasol! Mae’r arlwy o weithgareddau a chymdeithasau yn y ddinas yn ddiddiwedd gan fod y gymuned Gymraeg yma mor glós a brwdfrydig.

Diddordebau hamdden:

Dwi wrth fy modd mewn ‘steddfod boed yn gystadlu neu’n eistedd yn gwylio’n feirniadol!

Hoff bethau:

Siopa, siarad a siocled.

Cas bethau:

Er yn ferch fferm, does dim amynedd gen i gyda unrhyw anifail.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg:

Rownd a Rownd yn glasur.

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!:

Dwi bob tro heb lais!