Sion Llywelyn Jones

Enw llawn: Sion Llywelyn Jones

Dod yn wreiddiol: Penygroes, Dyffryn Nantlle

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Dyffryn Nantlle

Prifysgol: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Blwyddyn: Gyntaf

Cwrs prifysgol: Addysg Gynradd gyda SAC

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Pan yn gadael yr ysgol doedd gen i ddim syniad beth oeddwn i eisiau ei astudio yn y Brifysgol a felly mi wnes i dreulio blwyddyn yn gweithio yng Ngholeg y Bala sef Canolfan Plant ac Ieuenctid yr Eglwys Bresbyteraidd. Yno roeddwn yn gweithio mewn clybiau ac ar benwythnosau plant ac ieuenctid. Yn ystod fy amser yn gweithio yno roeddwn i wedi sylwi faint o fwynhad yr oeddwn yn ei gael wrth weithio gyda phlant ac felly penderfynais wneud y cwrs Addysg Gynradd gyda SAC.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Gan fy mod wedi fy magu mewn teulu Cymraeg yn un o’r ardaloedd mwyaf Cymreig yng Nghymru rwyf lawer iawn fwy hyderus yn siarad y Gymraeg na’r Saesneg a felly roedd y penderfyniad yn un hawdd. Hefyd, roeddwn yn gallu gweld angen am ddynion ym myd addysg yng Nghymru felly roeddwn i eisiau astudio yn y Gymraeg fel fy mod yn gallu aros yma i weithio wedi i mi raddio.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg: Credaf fod astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn fy mharatoi ar gyfer y byd gwaith gan fy mod eisiau dysgu mewn ysgolion Cymraeg. Hefyd, yn fy nghwrs rwyf yn cael gwersi Cymraeg er mwyn sicrhau bod fy Nghymraeg o safon ddigon uchel a rwy’n cael dipyn o fwynhad allan o hynny.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg… Rhywbeth all beri rhywfaint o bryder i ddarpar fyfyrwyr ydi poeni am ddiffyg cefnogaeth neu ddiffyg adnoddau. Fe allai i addo bod digon o’r ddau ar gael i fyfyrwyr wrth iddynt fynd wrthi i astudio. Yn y Drindod mae swyddfa’r Coleg Cymraeg ar y campws. Felly gall fyfyrwyr fynd yno am unrhyw gefnogaeth o ran eu bywyd yn y Brifysgol a’u bywyd academaidd.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Er mwyn gweld y Gymraeg yn ffynnu credaf ei fod yn bwysig i siaradwyr y Gymraeg aros a gweithio yng Nghymru. Credaf fod siaradwyr y Gymraeg yn fwy tebygol o fyw a gweithio yng Nghymru os ydynt wedi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg mewn Prifysgol yng Nghymru. Mae gan lysgenhadon y Coleg Cymraeg rôl bwysig iawn yn annog siaradwyr y Gymraeg i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ac roeddwn i eisiau bod yn rhan o hynny.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Y pethau rwyf yn ei fwynhau ydi gallu defnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd a chan fy mod yn byw yng Nghaerfyrddin mae’n hwylusach i mi fynd i Gaerdydd i wylio Cymru’n chwarae Pêl-droed ac i Abertawe i wylio gemau yn y Liberty.

Diddordebau hamdden: Rwyf wrth fy modd gyda chwaraeon; dw i’n treulio llawer mawr iawn o fy amser yn gwylio a chwarae Pêl-droed, a chwarae Sboncen (Squash)

Hoff bethau: Bwyd mam ac acen y Gogledd

Cas bethau: Colli a Madarch

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Rownd a Rownd

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!: Y peth mwyaf diddorol amdanaf i yw pa mor anniddorol ydw i.