Sioned Rowlands

Enw llawn: Sioned Elin Rowlands

Dod yn wreiddiol: Caerdydd

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Prifysgol: Prifysgol Bangor

Blwyddyn: 1af

Cwrs prifysgol: Seicoleg

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Mae’n rhaid i mi gyfaddef nad oedd dewis pwnc gradd yn un hawdd i mi ac felly rwy’n cydymdeimlo ag unrhywun sy’n ei chael hi’n anodd penderfynu. Er fy mod i wedi ystyried amryw o gyrsiau gwahanol fel nyrsio ac addysg plant, fe benderfynais i ar Seicoleg yn y diwedd am fy mod i yn ei weld yn ddiddorol iawn ac mi wnes i fwynhau’r cwrs Lefel A yn fawr. Mae’n bwnc gradd eang sy’n medru agor drysau am ei fod yn galluogi i mi ddatblygu nifer o wahanol sgiliau a fydd o ddefnydd mawr mewn amryw o wahanol swyddi.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Cymraeg yw fy Iaith gyntaf ac wedi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg trwy gydol fy mywyd addysg, dyma’r iaith dwi’n ei deimlo fwyaf cyfforddus wrth ysgrifennu. Ar ôl gwneud Lefel A Cymraeg, rwyf hefyd yn teimlo fy mod yn ysgrifennu o safon lot gwell yn Gymraeg o gymharu gyda’r Saesneg. Mae astudio rhan o fy nghwrs drwy’r Gymraeg hefyd yn fy ngalluogi i ehangu fy nealltwriaeth a gall fod o fudd mawr i mi yn broffesiynol yn y gweithle.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg: Y peth gorau am gael astudio yn y Gymraeg yw’r gallu i weithio yn ddwyieithog. Dwi’n dysgu’r termau Cymraeg yn ogystal â’r rhai Saesneg. Mi fydd y profiad yn fy mharatoi yn dda i fywyd gwaith ar ôl cwblhau fy ngradd gan fod llawer o swyddi yng Nghymru yn disgwyl i chi allu gweithio yn ddwyieithog erbyn hyn. Mae hefyd llai o fyfyrwyr yn y darlithoedd cyfrwng Cymraeg ac felly mae’n gyfle i chi ddod i nabod eich darlithwyr a’ch cyd-fyfyrwyr yn dda.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg…   Does dim angen poeni o gwbl; mae digon o gymorth ar gael! Mae rhai myfyrwyr yn gweld hi’n haws ysgrifennu yn Saesneg er eu bod yn gwrando ar ddarlith Gymraeg – y peth gorau am fy nghwrs i yw ein bod yn cael dewis i gwblhau aseiniadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? (os ydych wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg yn unig) Byddwn, yn bendant! Mi fuais i’n ddigon ffodus i dderbyn ysgoloriaeth cymhelliant am astudio rhan o’r cwrs yn Gymraeg. Dydych chi ddim yn colli dim am drio ond os ydych yn llwyddiannus, mae’r arian yn medru bod o gymorth mawr gyda’ch costau Prifysgol. Mae’r Coleg Cymraeg hefyd yn cynnig gymaint o gymorth er mwyn ehangu eich CV, fel y Dystysgrif Sgiliau Iaith.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ‘dych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Dwi’n credu’n gryf ei fod yn bwysig i fanteisio ar bob cyfle sy’n dod eich ffordd. Mae bod yn llysgennad yn gyfle mawr i mi ddatblygu lot o fy sgiliau. Rwyf hefyd yn awyddus hyrwyddo gwaith y coleg a’i ysgoloriaethau am fy mod i mor ddiolchgar fy hun o gael ei dderbyn. Mae’r cyfle i wneud rhan o fy nghwrs Israddedig trwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn un hynod o bwysig i mi. Dwi’n edrych ymlaen at gael cyfarfod pobl newydd  a helpu myfyrwyr iau gyda’u penderfyniadau addysg.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru) Mae’n hyfryd cael bod o gwmpas pobl sydd yn mwynhau’r un pwnc diddori a chi. Mi wnes i deimlo mor gartrefol yn fy amser yn yr Ysgol Uwchradd, felly’r peth naturiol oedd mynd i’r Brifysgol a pharhau i ddysgu. Mae prifysgol Bangor yn enwedig wedi llwyddo i’n ngwneud i deimlo mor gartrefol am fod y gymuned mor glos.

Diddordebau hamdden: Chwarae pêl-rwyd i dîm Bangor a UMCB, cymdeithasu, siopa

Hoff bethau: Fy ngwely, cŵn a phobl ddifyr

Cas bethau: ciwcymbr, cnau a deffro yn y bore!

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Gwaith Cartref & Hedd Wyn

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!: Unwaith, mi wnes i gerdded mewn i wardrob wrth gerdded yn fy nghwsg..