Dechrau blwyddyn newydd!

Croeso i fy mlog cyntaf fel llysgennad y Coleg!

Dwi’n edrych ymlaen yn arw i’r flwyddyn hon, 2017. Erbyn hyn dwi wedi setlo yn y Brifysgol ac yn gyfarwydd â threfn gwaith ac yn gallu byw’n annibynnol (jyst abowt!).

O ran y cwrs, dwi’n edrych ymlaen at ddechrau modiwlau newydd a chael amrywiaeth o fewn y pynciau, er enghraifft dwi’n edrych ymlaen at astudio’r modiwl ‘Cymru yn y Byd Modern’ fel rhan o’r cwrs hanes. Er bod gen i arholiadau nawr, mae’n werth cael rhai ohonyn nhw allan o’r ffordd ac wedyn canolbwyntio’n llawn ar y modiwlau newydd. Hefyd, yn rhan un o’r modiwlau cerddoriaeth, bydd cyfle gen i wneud tasgau mwy anturus, drwy fynd ar waith maes i gasglu deunydd caneuon gwerin Cymru. Mae hyn yn gyfle gwych yn fy marn i.  Yn gyffredinol, rwy’n teimlo’n gyffrous o gael cyfle i ehangu fy nealltwriaeth yn fwy o fewn y cwrs.

Dyma fi, Mari a Megan!

Wrth gwrs, mae’r bywyd cymdeithasol yn gyffrous iawn hefyd.  Dwi wedi cael nifer o nosweithiau hwyr y tymor diwetha’, ac ambell noson gynnar hefyd!  Erbyn hyn dwi wedi creu ffrindiau newydd o bob cwr o Gymru ac yn barod wedi mynd i lu o ddigwyddiadau yng nghwmni ffrindiau da.  Dyma rhai o’r nosweithi’ cymdeithasol sydd ar y gweill flwyddyn yma,

  • Cyfle i ail-fyw wythnos ‘freshers’/wythnos y Glas.
  • Trip Rygbi i Gaeredin, mis Chwefror.
  • Llu o bartïon Clwb Cymru (Gwisg Ffansi!)
  • Eisteddfod Ryng-golegol, yn cynnwys cystadlaethau dwl yn erbyn Prifysgolion eraill.

    Dyma fi a Megan!

Dwi’n ffodus iawn o fod wedi derbyn Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac felly dwi am wario’n synhwyrol.  Fel myfyrwraig dda, dwi’n bwriadu gwario’r arian ar lyfrau astudio.  Hefyd, i gyd-fynd gyda fy nghwrs cerddoriaeth, dwi’n mynd i wario’r arian ar adnoddau cyfansoddi cyfrifiadurol, drwy brynu system ddiweddaraf o’r feddalwedd Sibelius.  Yn sicr bydd yr arian yn help mawr tuag at aros yn y Neuadd Breswyl JMJ yn ogystal.  Mae’r ysgoloriaeth yma’n fuddiol iawn felly ac yn werth i chi, fyfyrwyr ysgol, fanteisio ar y cyfle i fynd amdani! Felly gobeithio ichi anfon eich cais at y Coleg wythnos diwethaf!

Dwi’n falch o gael y cyfle i barhau i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg gan ei fod yn naturiol i mi astudio yn fy mamiaith. Dwi’n teimlo bod gen i’r derminoleg i allu trafod Cerddoriaeth a Hanes yn y Gymraeg.  Dwi hefyd yn gobeithio ehangu fy sgiliau o gyfieithu gwaith o’r Saesneg i’r Gymraeg, yn enwedig wrth ymchwilio am ddeunydd ar gyfer traethodau, neu sesiynau seminar. Wrth astudio mewn Prifysgol sydd ar stepen drws Pontio a gerllaw Neuadd Ogwen, dwi’n gallu manteisio ar gerddoriaeth byw yn Gymraeg, a chadw’r bys ar bỳls byd pop Cymraeg!

Pob lwc i chi bobl wrth ymgeisio am yr Ysgoloriaethau – William Salesbury ar 20 Mawrth a’r Ysgoloriaeth Cymhelliant ar 8 Mai.