Diwrnod gwych yn Eisteddfod Pen y Bont ar Ogwr 2017

 

Ar ddydd Iau’r 1af o Fehefin, cyrhaeddais i ar stondin y Coleg Cymraeg yn barod am ddiwrnod o hwyl. Erbyn 9 o’r gloch roedd y stondin yn edrych yn fab ac yn barod i groesawu’r ymwelwyr i’r stondin. Roedd diwrnod llawn o weithgareddau ar gyfer y diwrnod i ddod, ac ar ôl briff cloi roedden ni’n barod i fynd!

Fe es i grwydo’r maes am hanner awr i roi ffurflenni allan i blant ysgolion uwchradd i ddod draw i’n stondin a siarad â’r llysgenhadon am y Coleg Cymraeg ac i gael hwyl gyda ni yn gwneud y gweithgareddau gwahanol a gwrando ar y band.
Erbyn hanner awr wedi deg, roedd y stondin yn llawn o bobl ac roedd y beic yn boblogaidd iawn. Roedd y beic yna i godi arian at Ambiwlans Awyr Cymru wrth seiclo 300 milltir o Brifysgol i brif ysgol ar draws Cymru o’r stondin.

Trwy’r dydd roedd awyrgylch hamddenol, roedd plant yn lliwio lluniau yn y gornel grefft, ac oedolion yn dod i mewn i’r stondin i eistedd lawr ac ymlacio ar y cadeiriau cyfforddus.

Roedd llawer o rieni yn dod mewn i ofyn am wybodaeth am yr ysgoloriaethau i’w plant oedd yn mynd i brifysgol yn 2018, felly roedd llawer o siawns i siarad am fy mhrofiad minnau yn gwneud cais a derbyn yr ysgoloriaeth cymhelliant ac astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Fe ddaeth un bachgen i mewn a dweud nad oedd e am astudio yn Gymraeg am nad oedd ei Gymraeg  yn ddigon dda. Cyn imi ddechrau yn y Brifysgol roeddwn i’n teimlo’r un ffordd ac roedd e’n dda i mi gael sgwrsio efo fe a gobeithio imi newid ei feddwl!

Trwy’r prynhawn roedd llawer o weithgareddau yn mynd mlaen. Roedd datrys problemau Mathemateg yn defnyddio swigod efo Tudur,  band byw ardderchog  sef Adwaith ar y llwyfan, myfyrwyr meddygol o brifysgol Caerdydd yn gwneud gweithgaredd llawdriniaeth ac yn dangos sut mae’n teimlo i gael strôc neu dorri asgwrn. Roedd y stondin yn llawn gyda phlant a oedd wrth eu bodd yn gwisgo lan fel meddyg, yn cael tro gyda’r swigod, y llawdriniaeth ac yn mynd ar y beic.

 

Roedd e’n ddiwrnod prysur iawn ac roeddwn i wedi blino’n lan erbyn diwedd y dydd ond fe fyddwn yn ei wneud e to i weld wynebau’r plant a’r oedolion yn mwynhau. Mae’r Eisteddfod wedi bod yn brofiad gwych, ac rydw i yn falch iawn o gael bod yn rhan ohono. Mae’n braf clywed cymaint o’r iaith Cymraeg mewn awyrgylch wych. Mae e wedi bod yn wythnos ysbrydoledig i bawb, ac rwy’n ddiolchgar iawn i fod yn rhan o’r Coleg Cymraeg am roi cymaint o brofiadau da imi.

Hwyl am nawr ac edrych ymlaen at Eisteddfod Brycheiniog a Maesyfed 2018.