Diwrnod ym mywyd myfyriwr

Cyn i mi ddechrau’r brifysgol, roeddwn i’n meddwl yn aml i’m hun ‘sut fath o fywyd yw hi fel myfyrwraig, tybed?’ a byswn wedi gwerthfawrogi blog fel hyn yn fawr, er mwyn cael syniad bras o ddiwrnod nodweddiadol fel myfyrwraig! Roeddwn i’n fwy awyddus i wybod faint o amser dysgu/rhydd oedd mewn diwrnod, yn enwedig achos roeddwn i ar y ffin o fyw gartref neu symud i Gaerdydd. Felly.. os ydych chi mewn sefyllfa debyg neu yn gofyn yr un mathau o gwestiynau am fywyd fel myfyriwr, DARLLENWCH YMLAEN!

Llun grwp o’r criw BSPES – Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Roedd fy narlith gynharaf yn dechrau am 10:00 felly byswn i’n gadael y  tŷ am 8:30 er mwyn sicrhau i beidio fod yn hwyr (dwi’n byw tua 25 milltir i ffwrdd ond mae traffig Caerdydd yn anodd ei ddarllen).

Dione yn gweithio'n galed.
Dione yn gweithio’n galed.

Ar ôl y ddarlith yna roedd gen i ddwy awr i wastraffu cyn fy narlith nesaf felly i’r undeb myfyrwyr neu’r llyfrgell byswn i’n mynd, er mwyn cael darllen dros fy nodiadau o’r ddarlith cynt ac i baratoi ar gyfer yr un nesaf. Dyma oedd fy nghyfle i fwyta hefyd. Mae’r bwyd ar werth ym mhrifysgolion yn eithaf rhad ond byswn i’n cymryd pecyn cinio rhan fwyaf o’r amser (diolch i mam). Os doedd dim llawer o waith genna’i, byswn i’n treulio awr yn y gym yn ymarfer. Os nad yw cadw’n heini o ddiddordeb mawr i chi, mae yna dipyn o bethau gallwch wneud i basio’r amser er enghraifft gwylio ffilmiau ar eich cluniadur. Yn bersonol, os oeddwn i’n eistedd lawr am rhy hir byswn i’n blino yn gyflym iawn!

Erbyn y ddarlith am 12:00 roedd fy ffrindiau a oedd yn byw ar y campws wedi dihuno’n iawn felly roedden ni’n mynd i’r undeb myfyrwyr er mwyn ymlacio a chymdeithasu. Os oedden ni’n diflasu roedd wastad gwaith paratoi neu ddarllen i ni wneud, ond gan amlaf antics y noson allan cynt oedd topig y trafodaethau! Weithiau byddai’r darlithwyr yn rhoi amserlen y cwrs Saesneg i ni, er mwyn i ni gael mynychu eu darlithoedd ac atgyfnerthu’r hyn roedden ni wedi trafod yn ein darlithoedd cyfrwng Cymraeg. Roedd hwn yn ddiddorol i ni fel myfyrwyr Cymraeg – cael y cyfle i drafod a dysgu yn y Saesneg yn ogystal a’r Gymraeg.

Bob yn ail wythnos roedd gennym seminar am 4-5, felly yn dibynnu ar ba wythnos oedd hi weithiau roedd yn rhaid i mi aros tan y seminar. Roedd yr oriau wrth aros o gwmpas ar y diwrnod yma yn gallu llusgo, ond os oeddwn i heb ddefnyddio’r amser rhydd yma rhwng y darlithoedd i weithio, byswn i wedi gorfod gwneud llawer mwy o waith yn y nosweithiau ac ar y penwythnosau. Gan fod y darlithwyr Cymraeg gyda llai o fyfyrwyr i addysgu, maen nhw’n dueddol o fod yn fwy bodlon i helpu gyda thraethodau a.y.y.b felly weithiau byswn i’n cwrdd i fyny gyda nhw er mwyn cael bach o arweiniaeth cyn gorfod rhoi’r gwaith mewn i gael ei marcio.

Penderfynais i chwarae pel-rwyd dros fy mhrifysgol yn fy mlwyddyn gyntaf ac felly roeddwn i angen mynychu ymarferion 3 waith yr wythnos, a gêm bron pob wythnos ar ben hynny. Roedd yr ymarferion yn cynnwys sesiwn ar brynhawn Ddydd Mawrth 5:30-6:30, sesiwn boreol ar Ddydd Gwener 7:30-9 a byddai gemau BUCS yn digwydd ar Ddydd Mercher. Fel arfer mae amserlenni academaidd yn rhydd ar Ddydd Mercher ar gyfer cystadlaethau chwaraeon ond roedd gen i ddarlith am 10-11. Doedd hynny ddim yn rhy wael, oni bai am gemau cynnar ble roedd angen i mi ofyn caniatad i chwarae, yna dal i fyny gyda’r gwaith collais! Fy hoff sesiwn ymarfer oedd ein sesiwn cryfder a chyflyru. Roedd rhain yn digwydd yn y gym gyda hyfforddwyr personol i’r tim ar nos Iau 7:30-8:30. Byswn i’n annog pawb i ymaelodi a clwb rydych yn ymddiddori ynddi. Mae’n gyfle i gwrdd a myfyrwyr eraill o gyrsiau amrywiol, ac mae’r socials yn wych hefyd!

Tim pel-rwyd Prifysgol Met Caerdydd.

Tips i chi er mwyn osgoi diflasu ar ddiwrnodau hir:

  • Defnyddiwch dipyn o’ch amser rhydd i adolygu a pharatoi gwaith – mae’n bwysig cadw’ch ymennydd yn actif!
  • Ymchwiliwch bethau i wneud ar y safle ar ddechrau’r flwyddyn. Er enghraifft – mae cadw’n heini o bwys i mi, felly roedd talu am aelodaeth i’r gampfa yn werthfawr!
  • Peidiwch fod yn swil. Cofiwch fod pawb yn yr un sefyllfa a does neb yn nabod ei gilydd eto felly does dim angen ofni trafod gydag eraill. Mae’n fwy na thebyg eu bod nhw eisiau siarad gyda chi felly peidiwch dal nôl!