Gwaith Cwrs Lleol – Rhan 2

Croeso i’r ail ran am fy gwaith cwrs lleol…….

Aberffraw – Dydd Mawrth

Edrych yn y Pyllau Glan Môr

Gwarion ni’r bore yn Aberffraw yn edrych ym mhyllau glan môr ar gyfer rhywogaethau cynefinol arfordirol.  Cawsom ni’r siawns i adnabod y rhywogaethau o organebau a welwyd a hefyd i fesur nodweddion y pyllau. Cymharwyd pyllau o wahanol feintiau ar ardaloedd gwahanol o’r traeth i gymharu’r organebau a oedd yn byw ynddyn nhw.

Yn y nos aethon ni i goedwig Niwbwrch er mwyn gwylio’r cigfrain (ravens) yn dod mewn i glwydo. Mae’r coetir yn gartref i un o’r clwydi mwyaf yn y byd. Mae Newborough yn safle o ddiddordeb am nifer o resymau. Nid yn unig oherwydd y glwyd o gigfrain ond hefyd oherwydd ei nodweddion unigryw. Mae’r goedwig wedi’i phlannu yn y twyni tywod. Y cynllun gwreiddiol oedd plannu’r coed er mwyn sefydlogi’r twyni ac i amddiffyn y dref rhag tywod a oedd yn cael ei chwythu mewn gan y gwynt. Mae’r lefelau uchel o halen a’r lefelau is o faeth yn y tywod i gymharu â phridd yn meddwl nad yw safon pren y coed mor dda a gobeithiwyd ar gyfer coetir masnachol. Er hyn, mae’r coetir yn ardal bwysig ar gyfer bywyd gwyllt. Mae anifeiliaid arall a welwyd yn yr ardal yn cynnwys gwiwerod coch a nifer o rywogaethau arall o adar megis gylfin groesion (Loxia curvirostra).

Coetir Niwbwrch

Treborth – Dydd Iau a Gwener

 Ar 2 diwrnod olaf y cwrs treulion ni ein hamser yn Nhreborth, gerddi fotaneg Prifysgol Bangor. Trwy nifer o ddulliau gwahanol o arolygu megis casglu dail, bwrw’r deiliant (foliage), trapiau “pitfall” a thrapiau gludiog, casglon ni bryfed a phry cop. Wedyn, trwy ddefnyddio llyfrau a microsgopau, gwnaethon ni ceisio canfod y rhywogaethau a gasglwyd. Casglwyd pryfed o wahanol ardaloedd o’r gerddi a chymharwyd nhw er mwyn gweld os oedd gwahaniaethau yn beth a gasglwyd. Cymharwyd hefyd y math o rywogaethau a ddarganfyddwyd yn y canopi i gymharu â’r llawr. Edrychwyd am wahaniaeth yn beth gasglwyd rhwng  microgynefinau (microhabitats) gwahanol.

Canfod a Chasglu Rhywogaethau

Roedd y cwrs yn siawns i mi weld yr amrywiaeth o organebau a chynefinoedd sydd yn bresennol yn fy ardal leol. Fel myfyriwr Sŵoleg mae’n hawdd edrych tuag at gynefinoedd tramor megis y goedwig glaw neu’r safana a’r anifeiliaid diddorol a darganfyddwyd yn yr ardaloedd hyn. Mi wnaeth y cwrs atgoffa nifer ohonom ni beth sydd i weld yn ein hardal leol a’r gwaith cadwraeth sydd angen i wneud yma yng Nghymru.