Gweithio a chystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni!

S’mai, Hanna sy’ma. Blog ydi hwn ar fy mhrofiade’ yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd! A fuoch chi’n Llanelwedd eleni yn cystadlu? Neu a fuoch chi yno yn cefnogi rhywun? Neu efallai daethoch lawr am dro ac i ymweld ar Eisteddfod. Dwi am gychwyn y blog efo nhaith yn y maes dawnsio o phan roeddwn yn yr ysgol gynradd hyd at fod yn rhy hen i gystadlu bellach. Yna sioniaf am fod yn aelod o Aelwyd Llangwm ac i gloi, pwt bach am weithio ar y stondin.  

Cystadleuais am y tro cyntaf yn yr Urdd fel unigolyn ac mewn grp pan roeddwn yn 7 oed er roeddwn yn mynychu gwersi dawnsio ers roeddwn yn 2/3 oed. Yn anffodus dim ond fi oedd yn mynychu’r gwersi dawnsio yn yr ysgol uwchradd erbyn diwedd felly nid oedd cyfle i mi gystadlu fel aelod o grp rhagor. Parhau wedyn i gystadlu yn unigol er hynny. Hyd at blwyddyn 9 yn yr ysgol uwchradd fy athrawes oedd yn dysgu’r coreograffi ond wedyn  dechreuais greu coreograffi fy hun hefyd. Symudiadau dawnsio disgo yn unig oedd yn ofynnol bryd hynny, erbyn heddiw mae gofyn am gymysgedd o hip-hop, stryd a disgo.

Rwyf wedi cystadlu yn flynyddol ers yr ysgol gynradd, dwi’m yn meddwl mod i wedi methu r’un cystadleuaeth yn fy oes o gystadlu ond erbyn heddiw, yn anffodus, yn ugain oed, rwyf wedi pasio’r oed cystadlu. Er hyn, rwyf eisioes wedi dysgu criw ysgol gynradd ar gyfer Eisteddfodau ac hefyd rwyf wedi dysgu criw y Brifysgol yma ym Mangor er mwyn cystadlu yn yr Eisteddfod Rhyngolegol nôl ym mis Mawrth ble gawsom lwyddiant a chipio’r wobr gyntaf. Nid oedd yn brofiad newydd creu coreograffi ond mi roedd yn brofiad newydd ei ddysgu i griw yr un oed a fi yn hytrach na phlant ysgol. Edrychaf ymlaen yn barod at flwyddyn nesaf i greu coreograffi newydd i’w ddysgu i griw y Brifysgol.

Maes arall yr wyf yn ei gystadlu ynddo yw canu fel aelod o Aelwyd Llangwm. Bues yn aelod o’r adran pan oeddwn yn yr ysgol gynradd, yna yn yr uwchadran yn ystod yr ysgol uwchradd ac nawr rwyf yn yr aelwyd. Rwyf wedi tyfu fyny efo’r aelodau o ngwmpas gan eu bod hwythau wedi dechrau fel aelod o’r adran. Dros y blynyddoedd rwyf wedi cael profiadu canu ar lwyfanau eisteddfodau ledled Cymru a chael ymweld ag ardaloedd hardda’ y wlad fach yn teithio i leoliadau gwahanol yr eisteddfodau. Fel criw, rydym yn ymgynull ar nosweithiau Sul yn Neuadd bentref Llangwm ac yna yn ymarfer bob nos Iau hefyd fel mae’r eisteddfod yn nesâu. Dros y blynyddoedd rydym wedi cael llwyddiant arbennig fel côr a mi gymeraf y cyfle yma i ddiolch i Anti Meinir ac Anti Bethan am ein harwain ac hefyd i Elin am gyfeilio.

Yn ogystal a chystadlu gyda’r aelwyd ar y Dydd Sadwrn olaf yr Eisteddfod, cefais y cyfle cyntaf fel Llysgennad eleni i weithio ar stondin y Coleg Cymraeg hanner olaf yr wythnos gyda rhai o’r llysgenhadon eraill. Cefais brofiad da yn cael dangos dawns ar lwyfan y stondin a rhoi gwersi dawnsio i deuluoedd, roedd hi’n dywydd crasboeth i ddawnsio ond roedd yn gyfle da ac yn hwyl! Bues yn sgwrsio gyda sawl gwyneb cyfarwydd ar y stondin ac hefyd gyda’g ambell i ddieithryn difyr yn rhannu gwybodaeth am y Coleg Cymraeg, yr ysgoloriaethau, a’r cyfleoedd arbennig sydd i’w gael a pha mor wych yw cael y cyfle i astudio rhan o’ch cwrs gradd yn Gymraeg. Yr wythnos hon fe ges i gwrdd ar llysgenhadon eraill a bues efo rhai ohonynt yng Ngwersyll yr Urdd yn Llangrannog ar ddechrau fy swydd fel llysgennad. Nôl yn Llangrannog bûm yn cael cyfle i ‘jelio’ fel criw dros sawl gweithgaredd yn cynnwys cwblhau cwrs rhaffau dan amryw i amod, megis ei gwblhau gyda mwgwd dros ein llygaid!  Credaf fod y penwythnos yn Llangrannog wedi bod o fudd i ni fel criw i gael dod i ‘nabod ein gilydd cyn dechrau cyd weithio ‘go-iawn’ roedd yn hawdd iawn treulio dyddiau cyfan ar y stondin yn gweithio gyda nhw a threulio gyda’r nos yn eu cwmni hefyd yn cymdeithasu. Rwyf wedi gwneud ffrindiau da a chawsom hwyl di-ddiwedd drwy’r profiad, yn crwydro’r maes efo’r instaffram yn tynnu lluniau o enwogion Cymru o gantorion i actorion.