Nyrsio: Lleoliadau y flwyddyn gyntaf a gwyliau!

Helo, Manon dwi! Rydw i’n astudio nyrsio oedolion ym Mhrifysgol Bangor a newydd orffen fy mlwyddyn gyntaf.

Yn ddiweddar, rwyf wedi gorffen bloc o 21 wythnos o leoliadau clinigol a hefyd wedi bod ar ‘girls holiday’ efo fy ffrindiau agosaf i Kavos, Corfu. Yn anffodus i fyfyriwr nyrsio dim ond 5 wythnos o wyliau haf sydd gennym felly mae mwynhau yn yr haul ar ôl yr holl waith caled yn hanfodol.

Yn fy mlog cyntaf dwi eisiau sôn am y profiadau cefais yn ystod fy lleoliadau clinigol fel myfyriwr blwyddyn gyntaf, a hefyd fy ngwyliau oherwydd mae’n bwysig fel myfyriwr nyrsio i gael y balans rhwng gwaith a hwyl.

Yn fy 10 wythnos gyntaf roeddwn ar ward gofal yr henoed lle ddysgais llawer iawn am sut i drin cleifion oedd yn byw gyda diagnosis o ddementia a’r effaith mae’r salwch yn ei gael ar unigolyn. Roedd y lleoliad yma wedi rhoi agoriad llygad i mi ar sut mae’r salwch yn effeithio ar wahanol gleifion mewn gwahanol ffyrdd megis rhai cleifion â cholled cof tymor byr a rhai â cholled cof tymor hir. Mae cyfathrebu â chlaf sydd yn byw â dementia yn rhywbeth heriol iawn fel nyrs, ond mae defnyddio’r iaith Gymraeg ac yn fodd positif iawn wrth ryngweithio gyda’r unigolion yma yng Nhymru.

Ar fy lleoliad olaf o 11 wythnos ar ward cardioleg, dysgais llawer iawn am achosion a thriniaeth methiant y galon, trawiad y galon, clefyd ischemia y galon, hypertension (pwysedd gwaed uchel) ayyb. Cefais brofiad o weld pacemakers yn cael ei osod mewn cleifion yn y lab cathetreiddio. Mae pacemaker yn ddyfais drydanol fechan, wedi’i osod yn y frest neu’r abdomen. Fe’i defnyddir i drin rhai rhythmau calon anarferol (arrhythmia) a all achosi i’ch calon naill ai guro’n rhy araf neu i golli curiad. Yn ogystal â gweld pacemaker cefais brofiad o weld angiogram a angioplasty. Angiogram yw prawf i ddarganfod pa rydwelïau sydd wedi eu culhau sy’n cyflawnir galon â gwaed. Angioplasti yw gweithdrefn i ehangu rhydwelïau cul sy’n dilyn ymlaen o angiogram sef stent.

Yn ogystal a hyn dysgais gymaint mwy ar y ddau leoliad yma yn fy mlwyddyn gyntaf.

Diwedd mis Awst aeth fi a phedwar o fy ffrindiau agosaf ar wyliau i Kavos yn Groeg. Uchafbwynt y gwyliau oedd noson allan parti paent a thaith ar gwch i ynys fach o’r enw Paxos. Mae’n bwysig fel myfyriwr nyrsio i gael ymlacio ar ôl gorffen lleoliad oherwydd mae’n amser dwys iawn. Rwyf yn edrych ymlaen i ymlacio yn yr wythnosau nesaf cyn dechrau’r ail flwyddyn.

Diolch am ddarllen, Yamas!

Manon Williams.