Pam astudio Meddygaeth – a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg?

Gobeithio i chi fwynhau fy fideo cyntaf ac iddo leddfu pryderon rhai ohonoch!

Fel myfyrwraig Feddygol, roedd penderfynu i astudio agweddau o fy nghwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yn gam ofnus. Roeddwn ofn cael fy ynysu oddi wrth fy nghyd-fyfyrwyr Saesneg, ac ofnais na fyddai fy ngwaith yn cael ei farcio yr un fath pe bawn yn ei gyflwyno yn y Gymraeg.

Ond, wedi cael fy nysgu drwy gyfrwng y Gymraeg drwy’r ysgol gynradd ac uwchradd, roedd ystyried astudio cwrs prifysgol yn uniaith Saesneg yn fy nychryn yn fwy!

O astudio agweddau o fy nghwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, rwy’n cael y fantais dros y myfyrwyr di-Gymraeg o gael gweithio mewn grwpiau llai, felly caf drafod cysyniadau gyda mwy o hyder a holi’r cwestiynau yr wyf i fy hun eisiau eu deall, yn hytrach na gorfod derbyn nad wyf am gael y cyfle i ofyn cwestiynau gan fod y grwp mor fawr. Gwn hefyd fod fy ngwaith yn fwy safonol yn y Gymraeg na’r Saesneg, ac felly gallaf ddefnyddio’r Gymraeg o’mhlaid.

Drwy dderbyn yr ysgoloriaeth, rwyf wedi cael fy nghyflwyno i’r myfyrwyr Cymraeg eraill ar y cwrs. Mae gwybod fod gennyf griw o Gymry tebyg i fi fy hun ar y cwrs yn gysur mawr, yn ogystal â’r ffaith fy mod wedi cael fy nghydlynnu gyda mentor a thiwtoriaid Cymraeg. Ar gwrs mor heriol, mae’n braf gwybod y gallwch drafod unrhyw bryderon drwy gyfrwng iaith eich aelwyd.

Nid oes angen pryderu am golli eich gafael ar eich Saesneg ychwaith (dyma oedd un o fy mhrif bryderon i ar y dechrau) gan eich bod wastad yn newid grwpiau ac yn gorfod cymysgu â phawb ar y cwrs drwy gydol y 5 mlynedd, ac felly byddwch yn ymarfer eich Saesneg yn gyson.

Credaf ei bod yn bwysig eich bod yn graddio o’r brifysgol yr un mor hyderus yn eich gallu i ymdrin â’ch proffesiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r cwrs Meddygaeth yn anhygoel, ac rwyf mor ffodus i fod wedi cael y cyfle i astudio’r pwnc. Mae astudio agweddau drwy gyfrwng y Gymraeg o dan oruchwyliaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynyddu fy mwynhad o’r cwrs ymhellach. Felly peidiwch â phryderu; os ydych eisiau parhau i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol, ewch amdani! Mae werth pob eiliad!