Profiad Dysgu, Cymraeg ail-iaith a phwysigrwydd y Gymraeg

Rydw i yn fyfyrwraig sydd yn astudio Addysg Gynradd gyda SAC, fel rhan o’m cwrs mae angen i mi fynd ar brofiad dysgu bob blwyddyn. Mae profiad dysgu yn brofiad sydd bob amser yn newid. Wrth gychwyn yn yr ysgol mae popeth yn ddieithr, roeddwn i’n teimlo ar goll mewn ysgol fawr llawn plant nad oeddwn erioed wedi cwrdd a nhw o’r blaen. Roeddwn i bob amser yn gofyn i’r plant am gyfeiriadau o gwmpas yr adeilad. Rwy’n cofio’r wers gyntaf ddysgais i, roeddwn i yn mor nerfus, es i dros y cynllun gwers gannoedd o weithiau cyn dysgu’r wers ac roeddwn i’n ofni aros i dderbyn adborth gan yr athro/athrawes dosbarth am y tro cyntaf (roedd yr athro dosbarth yn ardderchog ac roedd ei adborth o hyd yn adeiladol ac wedi helpu fi ddatblygu llawer). Ond wrth i mi gychwyn fy nhrydedd wythnos ar brofiad dysgu roeddwn i yn teimlo’n hollol gyfforddus yn yr ysgol, roeddwn i wedi adeiladu perthynas dda iawn gyda’r athrawon a’r disgyblion ac roedd fy hyder wedi cynyddu.

Roeddwn i’n pryderu ychydig bach ar ran safon fy iaith Gymraeg yn ystod profiad dysgu – gan fy mod  i yn ymarfer dysgu mewn ysgol Gymraeg, dysgais Gymraeg fel ail-iaith ar ôl symud o Loegr pan oeddwn i’n ifanc. Doedd neb arall yn y tŷ yn siarad Cymraeg felly cymerodd bach o amser i mi ddysgu’r iaith. Doeddwn i ddim eisiau i’r elfen yma effeithio ar fy hyder tra oeddwn i’n dysgu. Cefais i lawer o gymorth ‘wrth fy athro dosbarth ac ‘wrth diwtoriaid yn y brifysgol er mwyn sicrhau bod fy iaith yn datblygu. Roedd yr holl ymarfer wedi atgoffa fi bod yr iaith Gymraeg yn iaith bwysig iawn, yn anffodus dydy’r Cymry i gyd dim yn siarad yr iaith, felly mae’n bwysig i ni sydd yn gallu siarad yr iaith i rannu’r iaith gydag eraill ac i ddefnyddio’r iaith tu-fas i’n dosbarthiadau ac ein gweithleoedd ac i ymgartrefu’r iaith yn ein cymunedau. Rydw i’n falch iawn fod fy rhieni wedi dewis i mi dderbyn addysg trwy’r Gymraeg, er nad oedden nhw’n deall yr iaith, roedden nhw’n gallu gweld y buddion. Erbyn heddiw rydw i a fy chwaer yn dysgu Mam i siarad Cymraeg, pob diwrnod mae’n cychwyn sgwrs gyda ‘bore da’ ac mae’n gwneud gymaint o ymdrech i ddysgu geirfa newydd, mae’n ysbrydoledig i weld!

Er mae’r llwyth gwaith yn tyfu ac mae’r oriau cysgu yn lleihau…mae’n brofiad gwych ar y cyfan! Mae’n anodd cadw lan gyda’r holl waith ond y teimlad cefais pan welais fy mod wedi creu gwahaniaeth ac wedi helpu’r disgyblion i ddatblygu ac i dyfu ym meysydd addysgol ac ym meysydd personol a chymdeithasol yn deimlad allai byth anghofio. Rydw i wir yn ddiolchgar ein bod yn gallu derbyn y profiadau yma, mae wedi bod yn fuddiol iawn i mi ac rwyf wedi gweld fy sgiliau dysgu yn datblygu wrth i’r profiad barhau. Erbyn diwedd y profiad gwelais yn anodd gadael y dosbarth, mwynheais cymaint ag roedd yr athrawon i gyd wedi cefnogi fi gymaint.

Dyma faner cefais wrth y disgyblion ar fy niwrnod olaf ar brofiad dysgu! (Ciwt).