Pryderu am astudio trwy’r Gymraeg?

Croeso i’r ail flog! Dwi am ateb rhai o’r cwestiynau a’r pryderon rydw i’n eu clywed fwyaf gan ddarpar-fyfyrwyr:

  1. Fydd fy Nghymraeg yn ddigon da?

Fel myfyriwr o’r De yn wreiddiol, dyma un o’r cwestiynau rydw i yn gallu uniaethu gyda fwyaf. Rydw i nawr yn astudio ym Mangor a chyn dod roeddwn i yn poeni na fyddai fy Nghymraeg o safon ddigon da i gymharu â myfyrwyr eraill. Nid yw hyn yn bryder i nifer o fyfyrwyr sydd yn byw trwy’r Gymraeg ond i fi, fel nifer o fyfyrwyr eraill , y prif gyfle i mi siarad Cymraeg oedd yn yr ysgol.

Unwaith i mi gyrraedd, mi wnes i sylwi nad oedd hyn yn rhywbeth i bryderu amdano. Roedd y grŵp o fyfyrwyr eraill  yn dod o gefndiroedd amrywiol ac yn gefnogol. Gan fod y grŵp ohonon ni yn fach hefyd roedd e’n awyrgylch berffaith i ymarfer a gwella  fy Nghymraeg.

Mae hefyd nifer o ffynonellau o gefnogaeth ar gael i fyfyrwyr. Mae Canolfan Bedwyr ym Mangor yn cynnig cefnogaeth ieithyddol a meddalwedd megis Cysgliad sydd ar gael i bawb. Mae prifysgolion eraill yn cynnig cefnogaeth debyg. Mae adran Adnoddau hefyd ar gael ar wefan y  y Coleg Cymraeg ar bob math o bynciau gan gynnwys adran ar Dermau. Does ddim rhaid poeni chwaith am yr eirfa! Mae nifer o wefannau i helpu e.e. Geiriadur Bangor, Porth Termau a Byd Term Cymru i enwi ychydig!

Mi fydd eich tiwtoriaid personol hefyd yn hapus i helpu!

  1. A fydd fy newis o fodylau yn cael ei gyfyngu?

Na! Os ydych chi, fel fi, wedi cael ysgoloriaeth cymhelliant byddwch yn gallu dewis nifer o fodiwlau eraill hefyd. Fel arfer, mae’r modiwlau Cymraeg yn rhai gorfodol a chraidd felly ni fyddech chi’n colli allan ar gynnwys. Mae’r modiwlau Cymraeg fel arfer yn cael eu rhedeg ar y cyd gyda’r un modiwl ond yn y Saesneg, nid yn lle’r modiwl.

  1. Fyddai ddim yn integreiddio gyda gweddill y flwyddyn.

Ni ddylai hyn eich pryderu chi. Rydw i’n astudio 33% o fy nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg a’r gweddill yn Saesneg, felly rydw i’n gwario 66% o fy amser gyda gweddill y flwyddyn. Nid yw astudio yn y Gymraeg yn eich rhwystro chi rhag cyfathrebu gyda gweddill y flwyddyn ac mae nifer o gymdeithasau gwahanol mewn prifysgolion tu allan i’r darlithoedd. Mae’n siawns i ddatblygu ffrindiau ychwanegol y gallech chi uniaethu gyda nhw. Gan fod y grŵp yn llai hefyd (mae 4 myfyrwyr iaith Gymraeg yn fy adran i) rydych chi’n gweithio gyda’ch gilydd llawer ac yn gwneud ffrindiau agos.

Gwaith Maes
Gwaith Maes ar Gulfor Menai gyda’r Grŵp Cymraeg.

4. Mi fydd gen i lai o gyfleoedd.

Sleid Dwyieithog
Cyflwyniad o waith i weddill y flwyddyn.

Byddwn yn dweud mai i’r gwrthwyneb sy’n wir! Mae mwy o gyfleoedd ar gael. Rydych chi’n gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau weddill y flwyddyn e.e. gwaith maes ond mae cyfleoedd i wneud pethau ychwanegol hefyd.

Er enghraifft cymryd rhan mewn cynhadledd gyda gweddill y flwyddyn trwy’r Gymraeg trwy ddefnyddio cyfieithu ar y pryd. Mae hyn yn gyfle da i ddangos i weddill y corff o fyfyrwyr  presenoldeb yr iaith Cymraeg yn y brifysgol.

Cyfieithu ar y cyd
Darlithydd yn gwrando ar gyfieithiad ein cyflwyniad prosiect.
  1. Beth yw’r pwynt? Does ddim mantais i mi ta beth…

Mae nifer o fanteision i astudio’n rhannol neu’n gyfangwbl trwy’r Cymraeg!

Un o rhain yw’r dystysgrif sgiliau iaith. Wrth gyflawni’r cymhwyster yma mae siawns i gael tystysgrif i ddangos y gallu i gyfathrebu ar lafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg ac mae hyn yn hynod o fanteisiol. Cewch hefyd gyfnod o brofiad gwaith (wedi ei drefnu i chi) os ydych chi’n ennill ysgoloriaeth gan y Coleg.  Mae’r byd gwaith yn un cystadleuol ac felly gall profiad fel hyn wneud i chi sefyll allan. Yn enwedig yng Nghymru, yn y byd busnes a gwyddoniaeth, neu unrhyw swydd lle mae rhaid cyfathrebu, mae dwyieithrwydd yn sgil hollbwysig.

Mantais arall, ac efallai’r un mwyaf, yw bod   dosbarthiadau llai. Mae hyn yn meddwl bod mwy o amser cyswllt gyda darlithwyr. Yn fy mlwyddyn gyntaf roeddwn i mewn dosbarth o 8 o bobl, ond roedd meintiau dosbarth yn y modiwl Saesneg cyfatebol yn 300!

Hefyd, mae’r arian yn fuddiol iawn i myfyrwyr! Mae’r £500 y flwyddyn wedi bod o gymorth mawr i mi ar gyfer costau byw a chwrs e.e. gwerslyfrau.

Fel myfyriwr sy’n astudio fy nghwrs yn rhannol trwy’r Gymraeg, rydw i’n teimlo fy mod i wedi manteisio. Rydw i’n adnabod fy nghyd-fyfyrwyr yn well, wedi gwella fy Nghymraeg ac wedi elwa o gyfleoedd na fyddai wedi cael mewn ffyrdd eraill!