Trip Daearyddiaeth i Fangor

Penwythnos diwethaf fe es i ar drip gwaith maes i ardal Bangor er mwyn cyflawni modiwl ‘Methodoleg Maes’ sy’n cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg gan Brifysgol Abertawe ac yn rhan o fy ysgoloriaeth efo’r Coleg Cymraeg. Roedd y cwrs yma yn un unigryw iawn gan ei fod yn gyfle i Brifysgolion Bangor, Aberystwyth ac Abertawe ddod ynghyd i weithio efo’i gilydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma grynodeb byr o’r penwythnos:

Dydd Gwener

Ar ôl taith 5 awr o un pegwn o’r wlad i’r llall, cawsom noson o bizzas blasus, peints a chwerthin yng Nghaernarfon. Cyfle da i ddod i nabod pawb yn well ac yn neis gallu siarad Cymraeg â phawb yn ogystal â phobl o’r ardal.

Pizza yng Nghaernarfon
Pizza yng Nghaernarfon

Dydd Sadwrn

Dechrau cynnar i’r diwrnod, bach o sioc i’r system ma’ rhaid cyfadde’. Ein tasg am y dydd oedd darganfod gwybodaeth am ddiwylliant, masnach, twristiaeth, tirlun a thrafnidiaeth tref Bethesda a Llanberis. Ar ôl crwydro’r trefi a mwynhau ‘chip butty’ gore’r byd, roedd rhaid gwneud cyflwyniad byr i gymharu’r ddwy dref ac i ddangos beth ddysgon ni. Mae’r cyflwyniad yn cyfri am 10% o’r cwrs felly croesi bysedd ein bod ni wedi llwyddo!

IMG_1586
Y ddwy Fari’n cofnodi nodweddion y tai

Gyda’r hwyr aethom i gael bwyd Tsieinëeg yng Nghaernarfon…prawn crackers bendigedig!

Dydd Sul

Yn anffodus roedd y tywydd rhy arw i ymweld â Chwm Idwal ond aethom i Gwm Dwythwch ac Aber Ogwen i ddysgu am rewlifoedd oedd wedi bodoli ar draws Eryri yn yr oes ia diwethaf. Cawsom gyfle i fesur crafiadau oedd ar y graig sy’n dangos pa gyfeiriad oedd y rhewlif wedi llifo yng Nghwm Dwythwch yna cawsom gyfle i fesur pa gyfeiriad oedd y dyddodion yn cyfeirio er mwyn dadansoddi taith y rhewlif. Roedd yn ddiddorol gweld y gwahaniaeth rhwng lliw dyddodion y rhewlif Cymreig (llwyd oherwydd y llechi) a lliw dyddodion y rhewlif Iwerydd (coch, oherwydd y cymysgedd o ddeunydd).

Lluniom graffiau yn ôl ym Mhrifysgol Bangor yn defnyddio’r data gasglom yn ystod y diwrnod. Diddorol cael gweld patrymau i gyd-fynd efo’r pethau welson ni ar y daith.

Cwm Dwythwch
Golgfa o Gwm Dwythwch
Aber Ogwen
Clogwyn Aber Ogwen

 Dwi nawr angen llunio poster i esbonio gweithgareddau dydd Sul ac ysgrifennu traethawd am y penwythnos. Modiwl ffantastig gan ein bod ni’n cael gwneud gwaith maes, gweithio mewn grwpiau, gallu gweithio a chymdeithasu yn Gymraeg ac wedi benu mewn cwpwl o wythnosau!