Wythnos y Glas i Fyfyrwraig Meddygaeth

 

Fe fydd wythnos y glas yn ddipyn gwahanol i mi eleni o’i chymharu â’m mlwyddyn gyntaf. A  finnau bellach yn dechrau fy nhrydedd blwyddyn fel myfyrwraig Meddygaeth, byddaf yn cael fy nghatapwltio i fyd y lleoliadau.

Wythnos nesaf, byddaf yn dechrau fy lleoliad cyntaf yn ysbytai Caerdydd. Er ein bod wedi cyfarfod amryw o gleifion eisioes yn y blynyddoedd cyntaf, eleni fe fyddwn yn cymryd rhan yn eu gofal ac yn cael dechrau datblygu meddylfryd Doctor.

Ar fy lleoliad cyntaf byddaf yn canolbwyntio ar afiechydon cronig. Bydd Wythnos y Glas i mi yn cynnwys mynd ar rowndiau o amgylch wardiau yn siarad gyda chleifion am eu hafiechydon, ac yn archwilio gwahanol systemau o’u corff. Byddaf hefyd yn mynychu cyfarfod neu ddau i drafod cleifion penodol gydag arbennigwyr o bob rhan o’r ysbyty, yn ogystal a chael cyfleoedd i ymarfer rhai o’r sgiliau clinigol yr wyf wedi bod yn eu hymarfer dros y ddwy flynedd ddiwethaf, megis tynnu gwaed, rhoi pigiadau neu arsylwi clefion yn gyffredinol- brawychus! A phwy a wyr- efallai y caf fynd i wylio llawdriniaeth!

A bod yn onest, wn i ddim i fod yn genfigennus o’r myfyrwyr newydd yn gorfod nyrsio ‘hangover’ bob diwrnod o’r wythnos ai peidio, a finnau’n cael fy ngadael yn rhydd ym myd cyffroes yr ysbyty!

Pan gyrrhaeddais y brifysgol yn fy mlwyddyn gyntaf roeddwn mor nerfus, yn enwedig o wybod y buaswn y flwyddyn honno’n byw gyda fflat cwbl Saesneg. Pan adawodd fy rheini fi gyda fy nheulu newydd yn un o fflatiau Talybont North cyn iddynt ddychwelyd am adref hefddaf, y cwbl ro’n i eisiau ei wneud oedd dadbacio a cheisio dod i arfer gyda fy ‘stafell newydd. OND, yn ffodus i mi (er na deimlai felly ar y pryd!), roedd gen i ffrind fflat cwbl gwbl wyllt, a’m llusgodd o f’ystafell ac allan i’r Undeb am fy noson gyntaf fel ‘fresher’ yng Nghaerdydd! Sylweddolais yn sydyn taw dyna’r peth gorau y gallwn fod wedi ei wneud yn y pen draw! Y noson honno deuthum i adnabod cymaint o bobl newydd oherwydd roedd pawb yn yr un cwch ac eisiau gwneud ffrindiau newydd i’w helpu ar eu taith drwy’r flwyddyn gyntaf. Dwi’n grediniol taw yn ystod wythnos y glas y deuthum i adnabod y rhan helaeth o’r bobl yr wyf yn eu hadnabod rwan, ddwy flynedd yn diweddarach!

Roedd wythnos y glas yn anhygoel- roedd rhywle newydd, gahanol i fynd iddo bob nos, a phobl newydd i’w cyfarfod bob dydd (ar ol atgyfodi wedi’r noson flaenorol wrth gwrs). Y tip gorau y gallaf ei roi i unrhyw fyfyriwr newydd, waeth pa gwrs yr ydych yn ei wneud ydi i fynd amdani yn ystod wythnos y glas- dyma’r cyfle gorau y cewch i gyfarfod ffrindiau ac i ffurfio rhwydwaith o gefnogaeth o’ch hamglych ar gyfer y flwyddyn fwyaf cyffroes yn eich bywydau hyd yn hyn. Os oes gennych rywbeth ar eich amserlen yn y brifysgol yn ystod yr wythnos, yna ewch, ond peidiwch a phoeni am bethau- jyst ceisiwch fwynhau (ni ddylai fod yn waith caled!) a gwnewch y mwyaf o bob cyfle y cewch i gael hwyl ac i wneud ffrindiau!

Er y bydd wythnos y glas yn ddipyn o newid byd i mi eleni, dydi’r ffaith fy mod ar leoliad ddim yn golygu nad oes gen i benwythnos! Felly efallai y gwelai chi o gwmpas- os oroeswch chi tan hynny!