Ysgoloriaeth Cymhelliant

Helo! Ffion yw fy enw i a dyma fy mlog cyntaf! Hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i annog darpar fyfyrwyr i ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg. Mae’r dyddiad cau yn agosáu, felly ewch amdani!

Mae myfyrwyr llwyddiannus yn derbyn £500 y flwyddyn, felly byddwch yn derbyn £1,500 dros eich tair blynedd o astudio. Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer yr Ysgoloriaeth Cymhelliant rhaid i chi astudio 33 % o’ch cwrs drwy’r Gymraeg, sydd tua 40 credyd pob flwyddyn. Mae’n hawdd gwirio os yw eich cwrs yn gymwys! Defnyddiwch y chwilotydd cyrsiau ar wefan y Coleg Cymraeg i wirio pa gyrsiau sy’n gymwys.

Yn ogystal â derbyn arian, bydd cyfle i fyfyrwyr sydd yn derbyn ysgoloriaeth i ennill y Dystysgrif Sgiliau Iaith ac i gwblhau cyfnod o brofiad gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r dystysgrif sgiliau iaith a’r cyfle i wneud profiad gwaith yn gallu fod yn help mawr wrth gyfoethogi’r CV. Bydd cael y Dystysgrif Sgiliau Iaith yn dystiolaeth eich bod yn gallu defnyddio’r Gymraeg yn y byd gwaith, a bydd cael y profiad o sut mae’r byd gwaith gweithio yn talu ar ei ganfed wrth geisio am swydd!

Mae gwneud cais yn syml ac rwy’n eich annog i wneud! Er mwyn gwneud cais rhaid llenwi’r ffurflen gais, sydd wedi’i osod yma ar wefan y Coleg Cymraeg. Ar y wefan mae taenlenni ‘Cwestiynau a Ofynnir yn aml’ ac ‘Amodau a Thelerau’, ac rwy’n argymell eich bod yn darllen y rhain er mwyn ateb unrhyw gwestiynau posib sydd gennych chi am yr ysgoloriaeth.

Rwyf ar hyn o bryd yn fy ail flwyddyn yn astudio Biocemeg ym Mhrifysgol Abertawe, a dwi ddim yn gallu pwysleisio digon – y budd enfawr gefais trwy dderbyn yr Ysgoloriaeth Cymhelliant. Mae’n gymorth mawr er mwyn prynu nwyddau ar gyfer y brifysgol, ac wrth gwrs mae’n neis i allu cael peint (neu ddau!) yn ychwanegol wrth y bar ambell waith!

Mae astudio trwy’r Gymraeg hefyd yn gallu golygu dosbarthiadau llai sydd yn gwneud hi’n haws i drafod a gofyn cwestiynau ac mae’n golygu eich bod yn gallu dod i adnabod eich tiwtoriaid yn well. Er fy mod i yn hyderus yn defnyddio’r Gymraeg, rwy’n gwybod bod rhai yn llai cyfforddus yn yr iaith, ond peidiwch â gadael i hyn eich atal rhag gwneud cais! Mae llu o gymorth ar gael  gan ddarlithwyr a’ch cyd-fyfyrwyr ac felly does dim ots pa mor hyderus ydych chi yn y Gymraeg!

Mae’r dyddiad cau ar gyfer yr Ysgoloriaeth Cymhelliant ar yr 8fed o Fai, felly ewch ati i wneud cais!

Ewch amdani a phob lwc!