Ysgoloriaethau’r Coleg 2018 = arian ychwanegol i’r brifysgol!

Mi fydd nifer ohonoch chi yn meddwl am eich opsiynau prifysgol ac hyn o bryd ac os ydych chi am astudio trwy’r Gymraeg. Mae pob myfyriwr yn pryderu am arian ac mae ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg yn rhoi’r siawns i astudio trwy’r Gymraeg a chael arian hefyd! Mae’r blog yma yn rhoi gwybodaeth am ysgoloriaethau’r Coleg, fy mhrofiadau a manteision astudio trwy’r Gymraeg.

Mae nifer o fanteision i astudio yn y Gymraeg ac ymgeisio am ysgoloriaeth.  Yn gyntaf, mae dosbarthiadau llawer llai gan arwain at fwy o amser cyswllt gyda’ch darlithwyr a phrofiad dysgu mwy personol. Mi fydd nifer ohonoch chi hefyd wedi dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg hyd at hyn, ac felly, mae astudio rhywfaint trwy’r Gymraeg yn haws nac astudio’r holl gwrs yn Saesneg. Yn enwedig ym mhynciau sbesiffig, lle mae terminoleg arbenigol megis y Gwyddorau. Mae’r awyrgylch yn fwy personol hefyd ac yn ffordd dda o wneud ffrindiau ac yn eich galluogi i gymdeithasu trwy’r Gymraeg hefyd. Os ydych chi’n gwneud ysgoloriaeth cymhelliant neu brif ysgoloriaeth, mi fyddech chi’n astudio’n rhannol trwy’r Gymraeg ac felly dal yn cael y siawns i gymysgu gyda’r corff myfyrwyr ehangach.  Mae’r arian ar gael hefyd yn hynod o ddefnyddiol i fynd tuag at gostau cwrs a.y.b. Yn ogystal â hyn, mae’n broses hawdd! Dim ond angen llenwi ychydig o fanylion personol ac ysgrifennu datganiad personol bach ar gyfer y Prif Ysgoloriaeth (dim mwy na 500 o eiriau.) Fydd dim angen datganiad ar gyfer y Cymhelliant.

Fel rhan o’r ysgoloriaeth mae rhaid cyflawni Tystysgrif Sgiliau Iaith (TSI) ac hyd at 10 diwrnod o  brofiad gwaith cyfrwng Cymraeg. Er mwyn gyflawni’r TSI dim ond angen gwneud un cyflwyniad llafar ac arholiad ysgrifenedig. Mae’r TSI yn ffordd dda o ddangos eich gallu o gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig. Mi fydd eich prifysgolion yn rhoi digon o gefnogaeth i chi er mwyn paratoi ar gyfer yr TSI. Nid oes rhaid pasio’r arholiad er mwyn cael yr ysgoloriaeth.  Mae’r profiad gwaith hefyd yn hawdd ei wneud ac mi fydd y Coleg yn eich helpu i drefnu’ch gwaith mewn maes o’ch diddordeb! Mae’r byd gwaith yn hynod o gystadleuol ac mae cyfathrebu yn hollbwysig ac felly mae unrhyw brofiad sydd yn eich gwneud chi i sefyll allan yn fantais fawr!

Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn ysgoloriaeth cymhelliant gan y Coleg. Fel rhan o’r ysgoloriaeth cymhelliant rwyf yn astudio 33% o fy nghwrs trwy’r Gymraeg, mae canrannau a chyfansymiau ariannol gwahanol i bob ysgoloriaeth. Mae’r £500 y flwyddyn rwyf yn derbyn fel rhan o fy ysgoloriaeth wedi helpu gyda fy nghostau cwrs e.e. gwerslyfrau ac wedi rhoi siawns i mi wella fy Nghymraeg. Yn ogystal â hyn mae’r dosbarthiadau llai  wedi rhoi mwy o amser cyswllt i mi, a phrofiad dysgu mwy personol. Wnes i astudio fy TGAU a Lefelau A trwy’r Gymraeg ac felly mae’r symudiad i brifysgol wedi bod yn haws. Rydw i hefyd yn teimlo fy mod i yn cael gwell dealltwriaeth o fy mhwnc gan fy mod i angen trawsieithu, ac felly mae angen dealltwriaeth well o’r ymchwil a ddarganfuwyd.

 

 

Mae astudio trwy’r Gymraeg â nifer o fanteision ac mae ysgoloriaethau Coleg Cymraeg yn gymorth mawr wrth astudio. Gobeithio fy mod i wedi perswadio ychydig ohonoch chi i astudio trwy’r Gymraeg ac ymgeisio am ysgoloriaeth!